Middeleeuwse verzamelhandschriften uit de Nederlanden (MVN)

In de Middeleeuwen bestonden handgeschreven boeken doorgaans uit diverse teksten, niet zelden van zeer uiteenlopende genres. Moderne edities bevatten echter meestal slechts één afzonderlijke tekst. Zulke edities benemen daarmee ons zicht op het historische verband dat, bezien vanuit het perspectief van de toenmalige lezer, tussen sommige teksten wel degelijk heeft bestaan. Met de integrale uitgave van alle teksten die in één verzamelhandschrift zijn overgeleverd, beoogt dit project met elke editie inzicht te bieden in de unieke intertekstuele relaties die een specifiek verzamelhandschrift als letterkundige en taalkundige bron karakteriseren. Deze historische dimensies, die met name voor het wetenschappelijk onderzoek van groot belang zijn, zouden bij andere editievormen onzichtbaar blijven.

De editie

Doordat elke bron integraal wordt uitgegeven, bevatten de edities naast welbekende teksten dikwijls een schat aan onderbelichte, of zelfs tot dusverre onbekende teksten. Bovendien zijn de edities van waarde voor de studie van de Middelnederlandse dialecten, de lexicografie, de studie van kopiistengedrag en bevorderen zij de kennis van verspreiding en transmissie van middeleeuwse teksten in ruimere zin.

De inmiddels beschikbare delen—van relatief kleine handschriften (klein formaat, beperkt aantal teksten) tot reusachtige compilaties—ontsluiten in één, soms twee banden aanzienlijke segmenten van het Middelnederlandse erfgoed. Het samengaan van teksteditie en codicologische ontsluiting in deze reeks levert een bijdrage aan een beter begrip van de aard van het fenomeen ‘verzamelhandschrift’.

Het streven is om alle teksten brongetrouw weer te geven. Daarbij wordt in beginsel gekozen voor de diplomatische editievorm. Diplomatische edities worden in de toekomst in principe digitaal uitgegeven. Indien aan de te editeren teksten echter een bijzonder literair-historisch belang wordt toegekend en de inhoud van het handschrift dermate complex is, dat zowel tekstkritiek als woordverklaring en inhoudelijke toelichting onmisbaar worden geacht voor wetenschappelijke bestudering, kan worden gekozen voor een kritische, becommentarieerde editie.

De reeks wordt uitgegeven in samenwerking met de internationaal samengestelde projectcommissie Middeleeuwse Verzamelhandschriften uit de Nederlanden (MVN), bestaande uit de volgende leden:

Prof.-em. dr. Amand Berteloot (Münster)
Dr. Peter Boot (Huygens Instituut (KNAW))
Dr. Thom Mertens (Universiteit Antwerpen)
Dr. Dieuwke van der Poel (Universiteit Utrecht, voorzitter)
Prof.-em. dr. Paul Wackers (Utrecht)