Disclaimer en copyright

Dit is de disclaimer van het Huygens Instituut en deze is van toepassing als u gebruikmaakt van de website van dit instituut. Deze website valt onder het beheer van het Huygens Instituut.

Gebruik website

De informatie op deze website is met zorg samengesteld. Desondanks is het mogelijk dat deze informatie onvolledig is en/of onjuistheden bevat. Eventuele wijzigingen aan de informatie kunnen te allen tijde worden doorgevoerd, zonder voorafgaande kennisgeving. Het Huygens Instituut sluit alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, voortvloeiende uit het gebruik van deze website en/of de informatie die via deze website is verkregen.

Privacy

Het Huygens Instituut is zich bewust van zijn verantwoordelijkheid bij de verwerking van persoonsgegevens. Wij volgen het privacybeleid van de KNAW en verwerkt persoonsgegevens conform de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en de daaruit voortvloeiende privacyregels. Wij slaan geen privacygevoelige informatie op zonder uw toestemming. Wij delen uw gegevens niet met derden. U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te wijzigen en te verwijderen. Dit kunt u doen door contact met ons op te nemen via e-mail. De privacycoördinator voor het Huygens Instituut is te bereiken via privacy@bb.huc.knaw.nl.

Licentie

Op de website van het Huygens Instituut en de bronnen en datasets die wij online beschikbaar stellen is de Creative Commons BY-NC-SA 4.0 licentie van toepassing, tenzij anders is aangegeven. Dit betekent dat het eenieder vrij staat

onder de volgende voorwaarden:

Rechten derden

Het Huygens Instituut heeft zijn best gedaan om de rechthebbende(n) van het getoonde materiaal op te sporen en toestemming te vragen voor openbaarmaking op het internet. Neem contact met ons op indien u meent dat de online beschikbaarstelling van bepaald materiaal inbreuk maakt op uw auteursrecht. Ook wanneer gepubliceerde persoonsgegevens feitelijk onjuist zijn, of voor het doel, of de doeleinden van de verwerking onvolledig, of niet ter zake dienend zijn, verzoeken we u om contact op te nemen via info@huygens.knaw.nl. Wij nemen dan zo snel mogelijk, en uiterlijk binnen vier weken, contact met u op. Bij een gegronde melding verwijderen of corrigeren we het materiaal of kijken we samen met u op welke wijze we aan uw melding tegemoet kunnen komen.

Wijzigingen disclaimer

Deze disclaimer is opgesteld in november 2020. Het Huygens Instituut kan deze disclaimer aanpassen en/of wijzigen als ontwikkelingen daartoe aanleiding geven. Het verdient aanbeveling periodiek na te gaan of deze disclaimer is gewijzigd.