Codex documentorum sacratissimarum indulgentiarum Neerlandicarum. Verzameling van stukken betreffende de pauselijke aflaten in de Nederlanden (1300-1600)

Uitgegeven door Paul Fredericq (jaar van publicatie: 1922)

Deze uitgave bevat een volledige facsimileuitgave (Rijks Geschiedkundige Publicatiën KS 21) en OCR-tekstbewerking. De online versie geeft zicht op de werking van de handel in pauselijke aflaten, de zogenaamde sacratissima indulgentia, alsmede de reacties hierop van de lokale en regionale overheden en van de gelovigen zelf. Achterliggende gedachte bij de uitgave was in hoeverre de aflaathandel van invloed is geweest op de opkomst van het protestantisme in de Nederlanden.

Het bijeengebrachte bronnenmateriaal bestaat ten eerste uit de pauselijke bullen die het uitgangspunt voor de aflaathandel vormden. Het grootste deel van de opgenomen bronnen betreft echter geschriften van lokale of regionale herkomst. Naast excerpten uit rekeningen die inzicht geven in de verkoop van de aflaten, omvat de editie ook reacties op de handel, zoals die blijken uit literaire werken, uit egodocumenten en verordeningen en besluiten van de in de Nederlanden functionerende overheden.

De bronnenuitgave begint met de uitvaardiging van de bul van paus Bonifatius VIII betreffende de verlening van aflaten in verband met het jubeljaar 1300. De laatst opgenomen bron dateert van driehonderd jaar later: in het grootste deel van de Nederlanden speelde de aflaathandel toen geen rol van betekenis meer.