Bronnen tot de geschiedenis van den handel met Engeland, Schotland en Ierland 1150-1585

Uitgegeven door H.J. Smit (jaar van publicatie: 1928-1950)

Deze uitgave bevat de volledige facsimileuitgave (Rijks Geschiedkundige Publicatiën GS 65, 66, 86 en 91) en OCR-tekstbewerking van bronnen met betrekking tot de handel en scheepvaart tussen de noordelijke Nederlanden en het westen van Frankrijk in de vijftiende en zestiende eeuw (vóór ca. 1400 zijn de bronnen schaars). Het gepubliceerde materiaal is zeer divers van aard en omvat onder meer oorkonden, rekeningen, stedelijke keuren, rechterlijke vonnissen en notariële akten.

Vanaf de dertiende eeuw bedreven Nederlanders wolhandel op Engeland. Hierin speelden vooral Holland en Zeeland een toonaangevende rol. Ze namen daarin gaandeweg de taak over van de Vlamingen in verband met de twisten tussen Vlaanderen en Engeland. Geografisch beperkt deze uitgave zich tot het huidige Nederland. Het overgrote deel van de stukken heeft betrekking op Engeland; er zijn minder stukken met betrekking tot de handel met Schotland en Ierland. In totaal verschenen er twee delen in vier banden in de periode 1928-1950. Deel I bestrijkt de periode 1150 – 1485 (twee banden), deel II 1485-1585 (eveneens twee banden). Ondanks de spreiding van de verschillende banden in de tijd is de gehanteerde methode gelijk gebleven. Het betreft goeddeels kwalitatief materiaal (oorkonden, officiële bescheiden en processtukken), maar ook rekeningen, afkomstig uit voornamelijk Engelse en Nederlandse centrale en stedelijke archieven. Voor deel II (15e-16e eeuw) is de selectie van Nederlandse archieven veel breder dan voor deel I (12e-15e eeuw). Reeds elders gedrukte stukken zijn opgenomen in regest; archiefstukken in uittreksel of in extenso. De ordening van de bronnen is chronologisch.

Afbeelding Kogge op een zegel uit Stralsund[/caption]