Bronnen tot de geschiedenis van de handel met Frankrijk tot 1585

Verzameld en uitgegeven door Z.W. Sneller, W.S. Unger, M.A. Drost (jaar van publicatie: 1930-1989)

Deze uitgave bevat de volledige facsimileuitgave (Rijks Geschiedkundige Publicatiën GS 70, 190 en 211) en OCR-tekstbewerking van bronnen tot de geschiedenis van de handel met Frankrijk. De bronnen uit deel 1 geven in hoofdzaak kwalitatieve gegevens over de handel, in veel mindere mate kwantitatieve. Bij het onderzoek is materiaal verzameld in Nederlandse, Franse, Belgische, Engelse en Duitse archiefbewaarplaatsen. De documenten zijn deels samengevat in modern Nederlands, deels getranscribeerd. De publicatie bevat in de bijlagen enige statistische gegevens over scheepvaart en handel tussen Franse en Zeeuwse havens, voornamelijk uit de zestiende eeuw. Deel 1 bevat indices op personen, zaken en plaatsnamen.

Wel zijn in deel 2, een afzonderlijke uitgave, notariële akten uit La Rochelle (1423-1585) en Bordeaux (1470-1520) gepubliceerd. Het betreft akten over de handel met, en scheepvaart op de noordelijke Nederlanden. Vanuit La Rochelle werd vooral zout en wijn verhandeld, vanuit Bordeaux wijn en wede (een plant waaraan men kleurstof onttrok). De akten documenteren deze handel, meestal in de vorm van contracten tussen handelaren en schippers. De bevrachtingscontracten specificeren de lading, de bestemming en leggen verder bijzondere afspraken tussen de contractanten vast. Alle bewaard gebleven akten waarin Nederlandse persoons- of plaatsnamen voorkomen, worden in deze publicatie in extenso afgedrukt. Deel 2 bevat indices op personen, zaken, plaats- en scheepsnamen en levert een belangrijke aanvulling op deel 1.