Romeinse bescheiden voor de geschiedenis der Rooms-katholieke kerk in Nederland 1832-1914

Samengesteld door J.P. de Valk

Deze uitgave bevat de volledige facsimileuitgave (Rijks Geschiedkundige Publicatiën) en OCR-tekstbewerking van en ontsluit het archiefmateriaal met betrekking tot Nederland in de archieven van de Heilige Stoel en enkele andere daarmee samenhangende vindplaatsen in Nederland en Italië.

De wijze van bewerking sluit aan bij de laatste twee banden uit de serie Romeinse bescheiden 1727-1831. Op grond van de grotere mate van structuur in het archiefmateriaal is echter gekozen voor een beknopte vorm van ontsluiting. De stukken zijn van kerkelijke, politieke en culturele aard. Het eerste deel bevat een chronologische lijst van ruim 6.500 brieven en rapporten van pauselijke diplomaten en Nederlandse bisschoppen, met een aanduiding van de inhoud en verwijzing naar andere stukken. Het tweede deel heeft de vorm van een archiefgids met gedetailleerde beschrijvingen van het opgespoorde archiefmateriaal, korte beschrijvingen van curie-organen en biografieën van daarbij werkzame functionarissen. Daaraan toegevoegd zijn verschillende lijsten en overzichten, onder meer verwijzingen naar Nederlands archiefmateriaal. Er is een omvangrijke index op personen, zaken en plaatsen.

In een aanvulling op deze banden, afkomstig uit nieuw beschikbaar gekomen archiefmateriaal, worden archivalia ontsloten die doorlopen tot 1922..