Rekeningen van de domeinen van Putten 1379-1429

Met bijbehorende stukken uitgegeven door J.L. van der Gouw (jaar van publicatie: 1980)

In de Middeleeuwen waren Putten en Strijen geruime tijd vrije heerlijkheden, dat wil zeggen dat zij niet onder direct gezag van de grafelijkheid stonden. Beide heerlijkheden werden in de 14e eeuw met elkaar verenigd. In 1456 verwierf Filips van Bourgondië, de graaf van Holland, Putten en Strijen. Als gevolg hiervan gingen deze domeinen deel uitmaken van het graafschap Holland, hoewel zij nog geruime tijd afzonderlijk werden geadministreerd.

Deze uitgave bevat de volledige facsimileuitgave (Rijks Geschiedkundige Publicatiën KGs 170 en 171) en OCR-tekstbewerking. De online editie (in twee delen) bevat de volledige tekst van de rekeningen van de rentmeester van Putten van 1379, 1382-1384, 1386, 1388-1389, 1392 (fragment), 1395-1396, 1417-1422 en 1424-1429 en de rentboeken van 1385, 1391, 1395-1399, 1404, 1406, 1409 en 1416. Deze documenten zijn uitgegeven zonder nadere toelichting. Tevens zijn in het tweede deel allerlei teksten en regesten uit de periode 1229-1430 opgenomen, die nadere informatie geven over de desbetreffende domeinen. Alle documenten zijn afkomstig uit het archief van de heren van Putten en Strijen, dat wordt bewaard in het Nationaal Archief in Den Haag.

De uitgegeven documenten zijn van belang, omdat zij een indruk geven van de administratie van een gedeelte van het domeingoed van een adellijke familie in het graafschap Holland. Dit soort informatie is betrekkelijk zeldzaam. De uitgave heeft een inleiding met achtergrondinformatie over de documenten en een index. Er bestaat overigens ook een lijst met Regesten van oorkonden en akten voorkomende in de registers van de heren van Putten en Strijen (‘s-Gravenhage 1969) van de hand van P. Ernsting en J.D. Winsemius. Deze bevat regesten uit de periode 1229-1481 en kan als een aanvulling op deze uitgave worden beschouwd.