Groen van Prinsterer. Schriftelijke nalatenschap: Briefwisseling 1808-1876 en Bescheiden 1821-1876

Bewerkt door C. Gerretson, H.J. Smit, A. Goslinga, J.L. van Essen en J. Zwaan (jaar van publicatie: 1925-1992)

Deze uitgave bevat de volledige facsimileuitgave (Rijks Geschiedkundige Publicatiën) en OCR-tekstbewerking van de correspondentie en bescheiden van Guillaume Groen van Prinsterer (1801-1876). Hij behoort tot degenen die in de 19e eeuw aan de maatschappelijke en politieke ontwikkelingen vorm hebben gegeven. Hij is de vader van de anti-revolutionaire, christelijk-historische richting, zowel in als buiten de Tweede Kamer. Van fundamentele betekenis is zijn publicatie Ongeloof en revolutie. Als historicus gaf hij de briefwisseling van leden van het Huis Oranje-Nassau uit en schreef hij een Handboek der geschiedenis van het vaderland.

De Briefwisseling is verschenen in vier delen en twee supplementdelen. In de supplementen zijn latere archiefvondsten verwerkt en weglatingen in vroegere delen gecorrigeerd. Ook de oorspronkelijk buiten de reeks verschenen correspondentie tussen Groen en Abraham Kuyper is erin opgenomen. Alle delen hebben bijlagen. Daarnaast zijn twee delen Bescheiden verschenen met stukken van uiteenlopende aard, zoals dagboeken, reisverslagen, een autobiografie, memories en opstellen.