Repertoria vertegenwoordigers in Nederland en in het buitenland 1584-1810

Samengesteld door O. Schutte (jaar van publicatie: 1976-1983)

Deze uitgave bevat een volledige facsimileuitgave (Rijks Geschiedkundige Publicatiën) en OCR-tekstbewerking. Dit naslagwerk bestaat uit twee delen. Een deel betreft de diplomatieke en consulaire vertegenwoordigers van de Republiek der Verenigde Nederlanden, de Bataafse Republiek en het Koninkrijk Holland in het buitenland. Een ander deel betreft de leden van het buitenlandse corps diplomatique en corps consulaire hier te lande gedurende de periode 1584-1810. Beide delen beperken zich tot de vaste of residerende vertegenwoordigers; diplomaten die waren belast met een bijzondere missie blijven buiten beschouwing.

In ieder deel zijn de vertegenwoordigers per land Рvan residentie of afvaardiging Рen daarbinnen chronologisch opgenomen. Van elk van hen worden de persoons-, familie- en carri̬regegevens weergegeven, tezamen met een gedetailleerd overzicht van de data die betrekking hebben op de missie in kwestie. In beide delen worden bovendien degenen vermeld die de vertegenwoordigers tijdens hun missie in dienst hadden (secretarissen, klerken, hofmeesters etc.) of die anderszins tot het legatiepersoneel behoorden (predikanten, kapelaans, kanseliers, tolken etc.). Wanneer Рin het geval van de Staatse diplomaten Рhet verbaal van een missie zich in het archief van de Staten-Generaal bevindt, dan wordt dat vermeld.

De persoons-, familie- en carrièregegevens zijn ontleend aan biografische naslagwerken en aan de genealogische literatuur. Voor de gegevens over de diplomatieke missies werden, wat de periode vóór 1795 aangaat, de resolutieboeken van de Staten-Generaal en de indices op hun commissieboeken geraadpleegd. Voor de Bataafs-Franse tijd werd gebruik gemaakt van de zogeheten Groene Indices 1798-1811 en van het archief van het departement van Buitenlandse Zaken 1796-1810.