Memories van overgave van gouverneurs van Ambon in de zeventiende en achttiende eeuw

Bewerkt door G.J. Knaap (jaar van publicatie: 1987)

Deze uitgave bevat een volledige facsimileuitgave (Rijks Geschiedkundige Publicatiën) en OCR-tekstbewerking van de memories van overgave van gouverneurs van Ambon in de 17e en 18e eeuw is voortgekomen uit de werkzaamheden van de Commissie Ambon Studies. Deze commissie stelde zich bij haar oprichting ten doel de kennis te vergroten van de geschiedenis van de Ambonese of Midden-Molukse eilanden ten tijde van het Nederlandse koloniale bestuur. Met de publicatie van deze memories is hiertoe een eerste aanzet gegeven.

Memories van overgave zijn overzichtsrapporten die tijdens het bestuur van de Verenigde Oost-Indische Compagnie (VOC) door scheidende gouverneurs uit een gewest aan hun opvolgers werden nagelaten. De memories werden opgesteld door de gouverneur zelf en boden de nieuwe bestuurder een overzicht van de stand van zaken op diverse terreinen.

De dertig memories (1605-1788) in deze uitgave zijn voor een groot deel afkomstig uit de collectie Overgekomen Brieven en Papieren van de kamer Amsterdam van de VOC. Bij de bewerking van deze stukken is ervoor gekozen de teksten niet integraal uit te geven maar minder relevante passages in regestvorm op te nemen. De documenten zijn geannoteerd en voorzien van verwijzingen naar andere, inhoudelijk gerelateerde correspondentie in het VOC-archief. Ten slotte bieden de algemene index en het glossarium een toelichting op personen, woorden en begrippen.

Ten behoeve van het onderzoek in VOC-archieven is op basis van de afzonderlijke glossaria (woordverklaringen) van de uitgaven over de VOC in de RGP een algemeen VOC-glossarium samengesteld dat online raadpleegbaar is.