Classicale Acta, 1573-1620

Bewerkt door J.P. van Dooren, J. Roelevink, J. Bouterse, M.Kok, J. van Gelderen, C. Ravensbergen, P.H.A.M. Abels, A.J. Verschoor en A.Ph.F. Wouters; met medewerking van A.J.J. van ’t Riet en J. van den Berg (jaar van publicatie: 1980-2011)

Deze bronnenuitgave bevat de volledige facsimileuitgave en OCR-tekstbewerking van de Classicale Acta. Deze omvatten:

. De classis, een kerkelijke vergadering, was in de late zestiende en in de zeventiende eeuw de spil van het hervormde kerkelijk leven. Zij vormde het bestuurlijke middenniveau tussen de plaatselijke kerkenraad en de provinciale synode. Alle zaken van enig belang kwamen in de classis aan de orde.

In de uitgavereeks Classicale acta wordt per classis de tekst van de notulen uitgegeven. De uitgaven beginnen steeds met de oudste bewaard gebleven acta, meestal uit het laatste kwart van de zestiende eeuw. Ze eindigen met 1620, toen na de Nationale Synode van 1618-1619 het proces van hervorming organisatorisch werd afgesloten.

De acta geven inzicht in de organisatie van de kerk, de opleiding en beroeping van predikanten, de verhouding tussen kerk en wereldlijke overheden, de doorwerking van de reformatie en theologische geschillen. Tal van maatschappelijke onderwerpen worden besproken, zoals armoede, onderwijs, huwelijksleven, bijgeloof en toverij. Classicale acta bevatten daarom gegevens voor de kerk-, de sociaal- en de mentaliteitshistoricus.