Johan van Oldenbarnevelt. Bescheiden betreffende zijn staatkundig beleid en zijn familie 1570-1620

Uitgegeven door S.P. Haak en A.J. Veenendaal (jaar van publicatie: 1934-1967)

Deze uitgave bevat de volledige facsimileuitgave (Rijks Geschiedkundige Publicatiën Gs 80, 108 en 120) en OCR-tekstbewerking van de driedelige serie van de bescheiden van Johan van Oldenbarnevelt (1547-1619). De serie heeft tot doel alle stukken van belang voor het leven en werk van de landsadvocaat van Holland bijeen te brengen. In de eerste plaats betreft dit de particuliere en officiële correspondentie, zowel aan hem gericht als door hem geschreven. Verder wordt aandacht besteed aan de door Oldenbarnevelt ontworpen of geannoteerde staatsstukken in de ruime zin van het woord, zoals commissies, instructies, memories en gezantschapsverbalen. Tot slot komen soortgelijke stukken die aan hem gericht waren ook voor opname in aanmerking. De uitvoerige correspondentie met François van Aerssen is in het tweede en derde deel niet meer opgenomen. In de regel is ernaar gestreefd de documenten integraal weer te geven, behalve in bepaalde gevallen waar enige inkorting wenselijk was.