Gegevens betreffende roerend en onroerend bezit in de Nederlanden in de 16e eeuw

Bewerkt door H.A. Enno van Gelder (jaar van publicatie 1972-1973)

Deze uitgave bevat de volledige facsimileuitgave ( Rijks Geschiedkundige Publicatiën GS 140 & 141) en OCR-tekstbewerking van Bezit in de Nederlanden in de 16e eeuw. De meeste stukken zijn geschreven in het Nederlands, een minderheid in het Frans. Minder belangrijk geachte passages zijn weggelaten of in modern Nederlands geparafraseerd. De stukken zijn in de volgende groepen ingedeeld: adel (44 nummers), boeren (26 nummers), handel en verkeer (73 nummers), industrie (91 nummers) en vrije beroepen (30 nummers). Het overgrote deel van de documenten is opgesteld in de jaren 1568-1570. Beide delen zijn voorzien van indices op persoonsnamen, plaatsnamen, beroepen, bijzondere onderwerpen en kerkelijke instellingen. Deze uitgave geeft een indruk van de welstand van de bewoners van de Nederlanden in het midden van de 16e eeuw en bevat veel gegevens over de materiële cultuur in die tijd.

Tijdens het bewind van de hertog van Alva werden in de jaren 1567-1570 de bezittingen van een groot aantal personen geconfisqueerd, omdat zij zouden hebben meegewerkt aan de Nederlandse Opstand. Deze tweedelige uitgave omvat een selectie uit documenten die door de beheerders van deze goederen werden opgesteld. Het betreft vooral rekeningen, maar ook boedelinventarissen en lijsten van bezittingen. Deze zijn afkomstig uit een groot aantal archiefbewaarplaatsen in Nederland en België.