Bronnen betreffende de Midden-Molukken 1900-1942

Bewerkt door Ch.F. van Fraassen en P. Jobse (jaar van publicatie: 1997)

Deze uitgave bevat de volledige facsimileuitgave (Rijks Geschiedkundige Publicatiën KS 81 t/m 84) en OCR-tekstbewerking van de bronnen betreffende De Midden-Molukken (Ambon, de Uliase, Seram en Buru). De eilanden hebben een markante rol gespeeld in de geschiedenis van de Indonesische archipel en die van de Nederlandse aanwezigheid aldaar. In de 17e en 18e eeuw waren de zee-eilanden de voornaamste leveranciers van kruidnagelen. Vanaf het midden van de 19e eeuw werden zij een belangrijk recruteringsgebied van lagere ambtenaren en militairen. In de 20e eeuw deed de nationalistische beweging zich nadrukkelijk op de Molukken gelden, met name op het ontwikkelde Ambon.

Een bronnenuitgave in vier delen documenteert deze geschiedenis voor de jaren 1900-1942. Daartoe zijn zowel beleidsdocumenten van de overheid in de uitgave opgenomen als brieven en verslagen van zendelingen en aantekeningen van antropologische aard over volksverhalen en mythes waarin de visie van de autochtone Molukkers op hun samenleving, geschiedenis en cultuur tot uiting komt. De delen 1 tot en met 3 bevatten de documentenuitgave. Deel 4 de inleiding, een overzicht van bestuursambtenaren en militaire commandanten op de Midden-Molukken, een glossarium van uit lokale talen afkomstige termen, een bibliografie, kaartmateriaal en enkele andere bijlagen.