Nederlands | English

Schrijf mee aan een Wereldgeschiedenis van Nederland!

De afgelopen decennia realiseren historici zich steeds meer dat de Nederlandse geschiedenis nauw verbonden is met die van de wereld om ons heen. Niet alleen met aangrenzende streken, ook met gebieden verder weg. Door migratie, handel en kennisuitwisseling beïnvloedden mensen elkaar bovendien al veel eerder. Over grotere afstanden en intensiever dan we lang hebben gedacht. Uiteraard geldt dat ook omgekeerd, bepaalde nationale geschiedenissen zijn veel globaler dan wij lang hebben gedacht.

Globaal versus nationaal
In politiek en samenleving, in Nederland maar ook elders, komen er juist groepen en ideeën naar voren, die de nationale identiteit wilden benadrukken. In westerse landen krijgt die nationale identiteit vaak een wit en “joods-christelijk” huidje. Die identiteit wordt met regelmaat geprojecteerd op het verleden. Allerlei verschijnselen en gedragingen, zoals bijvoorbeeld geëmancipeerde vrouwen en getolereerde homo’s, worden geclaimd als typisch Nederlands, en onveranderlijk. Wie daar historische twijfels bij uit, wordt beschuldigd van zelfhaat.

Een leesbare injectie in het debat
Wij zijn van mening dat de geschiedwetenschap een verantwoorde, goed leesbare injectie in het debat zou moeten leveren. Dat wordt de Wereldgeschiedenis van Nederland. Dit werk zal voor tal van ontwikkelingen en gebeurtenissen laten zien hoe vertakt de Nederlandse geschiedenis is met de wereld. Maar ook hoe goed Nederland vergeleken kan worden met andere landen. De Wereldgeschiedenis van Nederland geeft een verrassend internationale kijk op de geschiedenis van Nederland. De Wereldgeschiedenis van Nederland verschijnt in het voorjaar van 2018, onder hoofdredactie van Lex Heerma van Voss. De andere redactieleden zijn Karel Davids, Karwan Fatah-Black, Marjolein ‘t Hart, Leo Lucassen en Jeroen Touwen.

SK-A-13_klein
 

De Wereldgeschiedenis van Nederland is opgebouwd uit korte hoofdstukken van vier pagina’s. Ieder hoofdstuk is gekoppeld aan een jaartal, uiteenlopend van de prehistorie tot het heden, en vormt een afzonderlijk leesbaar essay. Ieder hoofdstuk bekijkt een gebeurtenis of ontwikkeling vanuit een specifiek internationaal perspectief. De hoofdstukken zoeken nieuwe invalshoeken in de recente geschiedschrijving met aandacht voor internationale beïnvloeding of vergelijking. De onderlinge samenhang wordt aangegeven door kaarten en door verwijzingen tussen de hoofdstukken, maar de hoofdstukken kunnen los gelezen worden.

Histoire mondiale de la France
Het boek is interessant, veelzijdig en goed leesbaar voor een breed publiek. Het bevat geen voetnoten, maar beperkte literatuurverwijzingen. De Wereldgeschiedenis van Nederland is geënt op de Histoire mondiale de la France, die begin dit jaar onder redactie van Patrick Boucheron verscheen, en in Frankrijk veel debat losmaakte. Het initiatief voor de Wereldgeschiedenis van Nederland is genomen door het Huygens Instituut voor Nederlandse Geschiedenis.

Meedoen?
Wie (belangeloos) wil bijdragen aan de Wereldgeschiedenis van Nederland, kan een voorstel doen door bijgaand opgaveformulier voor 25 september aanstaande in te sturen naar wereld@Huygens.knaw.nl. Lever een voorstel in voor een of meer bijdragen aan de Wereldgeschiedenis van Nederland. Een voorstel moet de volgende informatie omvatten:

 • Naam
 • Mailadres
 • Jaartal (of reeks van jaren als de gebeurtenis aan meer jaren gekoppeld kan worden).
 • Onderwerp
 • Beschrijf kort waarom deze gebeurtenis of ontwikkeling in de Wereldgeschiedenis van Nederland thuis hoort: welke internationale vertakkingen of connecties leiden tot een verrassende nieuwe invalshoek? Welke vergelijking met elders verrijkt onze blik op de Nederlandse geschiedenis?
 • Indien gewenst kunt u toelichten waarom u de juiste persoon bent om dit hoofdstuk te schrijven door bijvoorbeeld te verwijzen naar eigen onderzoek of publicaties op dit terrein.

Deadlines

 • U levert uiterlijk 25 september uw voorstel(len) in.
 • U hoort 5 oktober of wij uw voorstel aanvaarden (eventueel, of wij u een ander voorstel doen). U ontvangt daarbij redactionele richtlijnen.
 • U levert uiterlijk 1 december 2017 uw tekst in van 2000 woorden.
 • U hoort van ons uiterlijk in de eerste week van januari 2018 of aanpassingen nodig zijn.
 • De Wereldgeschiedenis van Nederland verschijnt in het voorjaar van 2018.