Nederlands | English

In de negentiende eeuw kwam het verenigingsleven in Nederland tot grote bloei. Naar schatting werden er verspreid over het land honderdduizenden verenigingen opgericht, variërend van kleine leesclubjes tot landelijk opererende verenigingen met honderden leden.

Verenigingen zijn interessante onderzoeksobjecten, door de niet-hiërarchische verhoudingen tussen de leden onderling, de gewoonte dat besluiten bij meerderheid van stemmen genomen werden en andere kenmerkende regels hebben zij mogelijk gefunctioneerd als leerscholen voor democratisch gedrag. Onderzoek naar verenigingen sluit aan bij de internationale belangstelling voor de ‘civil society’, behorend tot de openbare sfeer, maar onafhankelijk van staat en markt. Verenigingen zijn tevens graadmeters voor het typisch Nederlandse verschijnsel van verzuiling, en ze zijn een belangrijk thema in het stadshistorisch onderzoek.

Aan twee onderstaande repertoria wordt gewerkt :

Drie repertoria zijn inmiddels voltooid, te weten:

Contact

dr. Milja van Tielhof