Nederlands | English
 

Milja van Tielhof

 • Dr. Milja van Tielhof
 • Senior onderzoeker
 • Afdeling Geschiedenis
 • Specialisatie: sociaal-economische geschiedenis van de vroegmoderne tijd
 • milja.van.tielhof@huygens.knaw.nl
 • 020-2246863

Biografie:

Milja van Tielhof studeerde Geschiedenis aan de Universiteit Leiden en promoveerde daar in 1995 op een proefschrift over de Hollandse graanhandel in de 15e en 16e eeuw. Na haar promotie was zij werkzaam als docent en als onderzoeker bij de Universiteit Leiden, de Vrije Universiteit Amsterdam en de Universiteit Utrecht. Ook werkte zij enkele jaren bij het Historisch Archief van ABN AMRO. Sinds 2007 is zij in dienst van het Huygens ING. Zij leidde onder meer het programma ‘Het verenigingsleven in Nederland in de negentiende eeuw’. Dit bestaat uit een vijftal projecten waarvan vier inmiddels zijn afgesloten met de publicatie van een database op de website van het instituut. Ook werkte zij aan het project ‘Amsterdamse notariële akten over de Archangelvaart’. In 2011 begon zij met de uitvoering van een door NWO gefinancierd onderzoeksprogramma naar de wortels van het Nederlandse poldermodel. Dit programma richt zich specifiek op de vraag hoe de oude waterschappen bestuurd werden en of daarin een voorbode gezien kan worden van de moderne Nederlandse overlegeconomie met zijn vergadercultuur, nadruk op consensus en aandacht voor minderheidsbelangen. Dit programma is opgezet met de Universiteit Utrecht en loopt tot 2016.

Onderzoeks- en andere projecten:

Nevenfuncties

 • Bestuurslid/secretaris bij Stichting NEHA
 • Bestuurslid/secretaris bij Stichting Unger-Van Brero Fonds
 • Bestuurslid bij Vereniging van Landbouwgeschiedenis

Belangrijkste publicaties:

 • ‘Forced Solidarity: Maintenance of Coastal Defences Along the North Sea Coast in the Early Modern Period’, Environment and History 21 (2015) 319-350.
 • ‘Financing Water Management in Rijnland, 1500-1800′ in: O. Gelderblom ed., The political economy of the Dutch Republic, 1500-1800 (Farnham/Burlington: Ashgate, 2009) 197-222.
 • Waterstaat in stedenland. Het hoogheemraadschap van Rijnland voor 1857 (Utrecht 2006), 368 pp. (met P.J.E.M. van Dam).

Overige publicaties:

Boeken

 • Banken und Besatzer. Niederländische Grossbanken 1940-1945 (Münster 2007) 462 pp.
 • Waterstaat in stedenland. Het hoogheemraadschap van Rijnland voor 1857 (Utrecht 2006), 368 pp. (met P.J.E.M. van Dam).
 • Banken in bezettingstijd. De voorgangers van ABN AMRO tijdens de Tweede Wereldoorlog en de periode van rechtsherstel (Amsterdam 2003) 368 pp.
 • The ‘mother of all trades’ in Japanse vertaling (Kyoto 2005).
 • The ‘mother of all trades’. The Baltic grain trade in Amsterdam from the late 16th to the early 19th century (Leiden/Boston/Köln 2002) 370 pp.
 • De Hollandse graanhandel 1470-1570. Koren op de Amsterdamse molen (Hollandse Historische Reeks 23, Den Haag 1995) 282 pp.

Databases

 • M. van Tielhof, Erkende Verenigingen, 1855-1903 (www.Historici.nl/Onderzoek/Projecten/ErkendeVerenigingen). 2012.
 • Piet de Buck, Sebastiaan Kerkvliet en Milja van Tielhof, Amsterdamse notariële akten over de Archangelvaart, 1594-1724 (www.Historici.nl/Onderzoek/Projecten/Archangel). 2011.
 • M.J.B. Schouten en M. van Tielhof, Verenigingen voor armenzorg en armoedepreventie in Nederland in de negentiende eeuw (www.Historici.nl/Onderzoek/Projecten/Armenzorgverenigingen). 2011.
 • Milja van Tielhof, Institutions for collective action: water boards, The Netherlands, items: dataset, report on datacollection, description of database, sources, types, debates, glossary and bibliography (www.collective-action.info). 2010.

Artikelen

 • ‘Het college van hoofdingelanden. De vertegenwoordiging van de ingelanden in Rijnland en Schieland in de vroegmoderne tijd’, BMGN – Low Countries Historical Review 131/2 (2016) 22-51.
 • ‘Waterschappen als de oudste democratische instellingen van Nederland. Het ontstaan van een mythe’, Tijdschrift voor Waterstaatsgeschiedenis 25/2 (2015) 87-98.
 • ’Drinkwater en geschiedenis’, Waterspiegel . Opinieblad van de vereniging van waterbedrijven in Nederland (VEWIN) 18/5 (15 december 2015) 5.
 • ‘Forced Solidarity: Maintenance of Coastal Defences Along the North Sea Coast in the Early Modern Period’, Environment and History 21 (2015) 319-350.
 • ‘De financiering van de bouw van het Schielandshuis’, Rotterdams Jaarboekje (2014) 204-234.
 • ‘Introduction. Economic history in the Netherlands between 1914 and 2014’, Tijdschrift voor Sociale en Economische Geschiedenis 11/2 (2014) 1-20 (met J.L. van Zanden, J. van Gerwen en C. Seegers).
 • ‘The rise and decline of the Amsterdam grain trade’, in: Piet van Cruyningen and Erik Thoen eds, Food supply, demand and trade. Aspects of the economic relationship between town and countryside (Middle-Ages – 19th century) . CORN Publication Series 14 (Turnhout  2012) 85-99.
 • ‘Tot Nut van den Javaan’, in E-data & Research jaargang 6 /3 (4 februari 2012) 4.
 • ‘Personen zoeken op Historici.nl’, Genealogie. Tijdschrift voor familiegeschiedenis  18 (2012) 26-29.
 • ‘Productivity changes in shipping in the Dutch Republic: the evidence from freight rates, 1550-1800′ (met J.L. van Zanden), in: Richard W. Unger ed., Shipping efficiency and economic growth 1350-1800 (Leiden/Boston 2011) 47-80.
 • ‘Texel, kerstavond 1593. De ramp die Tesselschade haar naam gaf’, in: Mario Damen en Louis Sicking red., Bourgondië voorbij. De Nederlanden 1250-1650. Liber amicorum Wim Blockmans (Hilversum 2010) 311-324.
 • ‘Roots of growth and productivity change in Dutch shipping industry, 1500-1800′ (met J.L. van Zanden), Explorations in Economic History 46/4 (2009) 389-403.
 • ‘Op zoek naar het poldermodel in de waterstaatsgeschiedenis’, Tijdschrift voor Geschiedenis 122/2 (2009) 148-161.
 • Lemma ‘Ostseehandel’ in: Enzyklopädie der Neuzeit 9 (J.B. Metzler: Stuttgart 2009) 728-732.
 • ‘Financing Water Management in Rijnland, 1500-1800′ in: O. Gelderblom ed., The political economy of the Dutch Republic, 1500-1800 (Farnham/Burlington: Ashgate, 2009) 197-222.
 • ‘Repliek: De nieuwe waterstaatsgeschiedenis’, Bijdragen en Mededelingen betreffende de Geschiedenis der Nederlanden 123/1 (2008) 102-112 (met P.J.E.M. van Dam).
 • ‘Betrokken bij de waterstaat. Boeren, burgers en overheden ten zuiden van het IJ tot 1800′, in: E. Beukers red., Hollanders en het water. Twintig eeuwen strijd en profijt (Hilversum 2007) deel I, 61-96.
 • ‘Losing land, gaining water. Ecological and financial aspects of regional water management in Rijnland, 1200-1800′, Jaarboek voor Ecologische Geschiedenis (2005/2006) 63-93 (met P.J.E.M. van Dam).
 • ‘The predecessors of ABN AMRO and the expropriation of Jewish Assets in the Netherlands’, Financial History Review 12 (2005) 87-108.
 • ‘Turfwinning en proletarisering in Rijnland, 1530-1670′, Tijdschrift voor Sociale en Economische Geschiedenis 2 (2005) 95-121.
 • ‘Eendenkooien in Rijnland in de vroegmoderne tijd’, Tijdschrift voor Waterstaatsgeschiedenis 13 (2004) 47-59.
 • ‘De vijf levens van de moedernegotie’, Jaarboek Amstelodamum 95 (2003) 51-81.
 • ‘Een open economie, in voor- en tegenspoed. De economische ontwikkeling van Holland’, in: Thimo de Nijs en Eelco Beukers red., Geschiedenis van Holland II: 1572 tot 1795 (Hilversum 2002) 135-180.
 • ‘Grain provision in Holland, ca. 1490-1570′ in: P.C.M. Hoppenbrouwers and J.L. van Zanden eds., Peasants into farmers? The transformation of rural economy and society in the Low Countries (middle ages – 19th century) in light of the Brenner debate (Turnhout 2001) 202-219.
 • ‘Stedelijke regulering van diensten op de stapelmarkt: de Amsterdamse korengilden’ in: C. Lesger en L. Noordegraaf red., Ondernemers en bestuurders in de Noordelijke Nederlanden in de late Middeleeuwen en vroegmoderne tijd (Amsterdam 2000) 491-523.
 • ‘De handel op de Oostzee in 1700. Een unieke momentopname van het bedrijfsleven’, Holland 31 (1999) 261-271.
 • ‘De Directie der Oostersche Handel en Reederijen. Galjootsgeld werd subsidiekapitaal’, Ons Amsterdam 51/2 (1999) 78-82.
 • ‘Behouden vaart! Vormen van zeeverzekering en beveiliging van de koopvaardijvloot, 16e-18e eeuw’ in: Remmelt Daalder e.a. red., Goud uit graan. Nederland en het Oostzeegebied 1600-1850 (Zwolle 1998) 28-41.
 • ‘Handel en politiek in de 16e eeuw: een Amsterdamse Oostzeehandelaar tijdens de eerste jaren van de Opstand’, Holland 29 (1997) 37-52.
 • ‘Der Getreidehandel der Danziger Kaufleute in Amsterdam um die Mitte des 16. Jahrhunderts’, Hansische Geschichtsblätter 113 (1995) 93-110.

Recensies

 • Arjan Nobel, Besturen op het Hollandse platteland. Cromstrijen 1550-1780 (Zutphen 2012), in BMGN 128/3 (2013) review 62.
 • Marc Adang, Voor sociaal-democratie, smaakopvoeding en verheffend genot. De Amsterdamse vereniging Kunst aan het Volk, 1903-1928 (Amsterdam 2008) BMGN – The Low Countries Historical Review (webrecensie 2011).
 • Han van Zwet, Lofwaerdighe dijckagies en miserabele polders. Een financiële analyse van landaanwinningsprojecten in Hollands Noorderkwartier, 1597-1643 (Hilversum 2009) in: Tijdschrift voor Sociale en Economische Geschiedenis 8 (2011) 116-117.
 • Tim Soens, De spade in de dijk? Waterbeheer en rurale samenleving in de Vlaamse kustvlakte (1280-1580) (Gent 2009), in: BMGN – The Low Countries Historical Review 126 (2011) 82-84.
 • Hanno Brand ed., The German Hanse in Past & Present Europe. A medieval League as a model for modern interregional cooperation? (Groningen 2007) in: Hansische Geschichtsblätter 127 (2009; verschenen in 2010) 151-152.
 • Martin Rheinheimer, Der Kojenmann. Mensch und Natur im Wattenmeer 1860-1900. Nordfriesische Quellen und Studien 7 (Neumünster 2007) in: Tijdschrift voor Sociale en Economische Geschiedenis 5/4 (2008) 170-171.
 • Helga S. Danner e.a. (red.), Polder pioneers. The influence of Dutch engineers on water management in Europe, 1600-2000, Nederlandse Geografische Studies 338 (Utrecht 2005) in: Tijdschrift voor Waterstaatsgeschiedenis 16/2 (2007) 120-122.
 • G.P. van de Ven (red.), Leefbaar laagland. Geschiedenis van de waterbeheersing en landaanwinning in Nederland (Utrecht 2003) in: Holland (2006).
 • Noortje de Roy van Zuydewijn, Van koopman tot icoon. Johan van der Veken en de Zuid-Nederlandse immigranten in Rotterdam rond 1600 (Amsterdam 2002) in: NEHA-bulletin 17 (2003) 56-57.
 • L. Giebels, Hollands water. Het hoogheemraadschap van Rijnland na 1857 (Utrecht 2002) in: Tijdschrift voor Waterstaatsgeschiedenis 12 (2003) 41-42.
 • Clé Lesger, Handel in Amsterdam ten tijde van de Opstand. Kooplieden, commerciële expansie en verandering in de ruimtelijke economie van de Nederlanden, ca. 1550-1630 (Hilversum 2001) in: Holland (2002).
 • Ariadne Schmidt, Overleven na de dood. Weduwen in Leiden in de Gouden Eeuw (Amsterdam 2001) in: Holland (2002).
 • Oscar Gelderblom, Zuid-Nederlandse kooplieden en de opkomst van de Amsterdamse stapelmarkt (1578-1630) (Hilversum 2000) in: NEHA-bulletin (2001).
 • J.R. Bruijn, Varend verleden. De Nederlandse oorlogsvloot in de 17e en 18e eeuw (Amsterdam 1998) in: Hansische Geschichtsblätter 117 (1999).
 • Louis Sicking, Zeemacht en onmacht. Maritieme politiek in de Nederlanden 1488-1558 (Amsterdam 1998) in: Hansische Geschichtsblätter 117 (1999).
 • Herman Kaptein, De Hollandse textielnijverheid 1350-1600. Conjunctuur & continuiteït (Hilversum 1998) in: Millenium 12 (1998) 161-163.
 • J.Th. Lindblad and F.L. Dufour-Briët eds., Dutch entries in the pound-toll registers of Elbing 1585-1700. RGP Grote Serie (Den Haag 1995) in: De Zeventiende Eeuw (1998).
 • Piet Boon, Bouwers van de zee: zeevarenden van het Westfriese platteland c.1680-1720. Hollandse Historische Reeks 26 (Den Haag 1996) in Hansische Geschichtsblätter 116 (1998) 249-250.
 • Dieter Seifert, Kompagnons und Konkurrenten. Holland und die Hanse im späten Mittelalter. Quellen und Darstellungen zur hansischen Geschichte NF 43 (Keulen 1997) in Hansische Geschichtsblätter 116 (1998) 245-246.
 • C. Lesger en L. Noordegraaf eds., Entrepreneurs and entrepreneurship in early modern times. Merchants and industrialists within the orbit of the Dutch staple market. Hollandse Historische Reeks 24 (Den Haag 1995) in: Tijdschrift voor Sociale Geschiedenis 23 (1997) 91-92.