Nederlands | English
 

Geertrui van Synghel

 • Dr. Geertrui van Synghel
 • Senior-onderzoeker
 • Afdeling Geschiedenis
 • Specialisatie: middeleeuwse paleografie; oorkondenleer; verhalende bronnen
 • geertrui.van.synghel@huygens.knaw.nl
 • 070-3315800

Biografie:

Geertrui Van Synghel studeerde Geschiedenis aan de Rijksuniversiteit Gent en is sinds 1979 verbonden aan het Huygens ING. In 2006 promoveerde zij aan de Universiteit Leiden op een proefschrift over de stedelijke secretarie van ‘s Hertogenbosch tot omstreeks 1450. Zij doceerde paleografie aan de Universiteit Utrecht en was in 2009 gastprofessor aan de Universiteit Gent voor de colleges Paleografie van Middeleeuwen tot de 19e eeuw, Historische kritiek van de Middeleeuwen alsmede Ontwikkeling van het schrift vanaf de 6e eeuw v. C. tot heden. Van 1979 tot en met 2000 was zij bewerker van het Oorkondenboek van Noord-Brabant (deel II). Sinds 1994 is zij tevens eindredacteur van de serie Broncommentaren. Per 1 december 2009 is zij gedetacheerd naar de Stichting Brabantse Bronnen, waar zij werkzaam is als projectmanager en bewerker van het Digitaal Oorkondenboek van Noord-Brabant. Dit project is een vervolg op de eerste twee gedrukte delen van het Oorkondenboek van Noord-Brabant tot 1312 en is volledig digitaal opgezet. De website is ontwikkeld en wordt gehost door het Huygens ING.

Onderzoeks- en andere projecten:

Belangrijkste publicaties:

 • ‘Actum in camera scriptorum oppidi de Buscoducis’. De stedelijke secretarie van ‘s-Hertogenbosch tot ca. 1450 (Hilversum 2007). 
 • Geertrui Van Synghel, ‘The Use of Records in Medieval Towns: The Case of ‘s-Hertogenbosch, Brabant’, in: Marco Mostert and Anna Adamska ed., Medieval Urban Literacy dl. 22-23 (Brepols Turnhout) [1-17] (ter perse).
 • Digitaal Oorkondenboek van Noord-Brabant, www.donb.nl.

Bijdragen aan instituutspublicaties:

 • Broncommentaren 3 (Broncommentaren 3: Bronnen betreffende de registratie van onroerend goed in de negentiende en twintigste eeuw)
 • Broncommentaren 4 (Broncommentaren 4:Bronnen betreffende de registratie van onroerend goed in de Middeleeuwen en Ancien Régime)
 • Broncommentaren 6 (Broncommentaren 6: Bronnen met betrekking tot armenzorg en sociale zekerheid in de negentiende en twintigste eeuw)
 • Broncommentaren 7 (Broncommentaren 7: Bronnen voor de criminaliteit en strafrechtspleging vanaf 1811 tot heden)
 • Broncommentaren 8 (Broncommentaren 8: Jaarverslagen van Nederlandse ondernemingen vanaf 1811 tot 2005)
 • Kroniek van Peter van Os (Geschiedenis van ‘s-Hertogenbosch en Brabant van Adam tot 1523)
 • Oorkondenboek van Noord-Brabant tot 1312
 • Oorkondenboek van Noord-Brabant tot 1312 (Deel 2, De heerlijkheden Breda en Bergen op Zoom)

Overige publicaties:

Boeken

 • Het Bosch’ Protocol. Een praktische handleiding. Werken met Brabantse bronnen 2 (Meppel 1993).
 • Kroniek van Peter van Os. Geschiedenis van ‘s-Hertogenbosch en Brabant van Adam tot 1523, uitgegeven door A.M. van Lith-Droogleever Fortuijn, J.G.M. Sanders en G.A.M. Van Synghel. Instituut voor Nederlandse Geschiedenis (Den Haag 1997).

Artikelen

 • ‘Het oorkondenboek van Noord-Brabant tot 1312. Werkwijze en bewerking van het tweede deel betreffende de heerlijkheden Breda en Bergen op Zoom’, in: A.J. Bijsterveld, B. van der Dennen en A. van der Veen (red.), Middeleeuwen in beweging. Bewoning en samenleving in het middeleeuwse Noord-Brabant: bronnen, methodiek, nieuwe resultaten (‘s-Hertogenbosch 1991) 29-35.
 • ‘Een veertiende-eeuws conflict tussen de Predikheren en het Sint-Elisabethgasthuis te Antwerpen. Nieuw licht op een van de dertiende-eeuwse bewijsstukken’, Noord-Brabants Historisch Jaarboek 13 (1996) 38-51.
 • ‘Editie van de schepenoorkonden van ‘s-Hertogenbosch. Dertien oorkonden als supplement op het eerste deel van het Oorkondenboek van Noord-Brabant (1261-1311)’, in D.P. Blok e.a. (red.), Datum et actum. Opstellen aangeboden aan Jaap Kruisheer ter gelegenheid van zijn vijfenzestigste verjaardag (Amsterdam 1998) 101-109.
 • ‘Het dilemma van de typologie: stadskroniek versus gewestelijke kroniek’, in: A.J. Bijsterveld, J.A.F.M. van Oudheusden en R. Stein (red.), Cultuur in het laatmiddeleeuwse Noord-Brabant. Literatuur-Boekproductie-Historiografie (‘s-Hertogenbosch 1998) 101-109.
 • ‘Observations on the entry and copying in the cartularies with charters of the Province of North Brabant’, in: W. Blockmans, M. Boone en Th. de Hemptinne (red.), Secretum scriptorum. Liber alumnorum Walter Prevenier (Leuven en Apeldoorn 1999) 77-92.
 • ‘Urban Diplomatic in the Northern Low Countries’, in: W. Prevenier en Th. de Hemptinne (red.), La diplomatique urbaine en Europe au moyen age. Actes du congres de la Commission internationale de Diplomatique, Gand, 25-29 aout 1998 (Leuven en Apeldoorn 2000) 523-534.
 • ‘De stedelijke secretarie van ‘s-Hertogenbosch tot ca. 1450′, Noordbrabants Historisch Jaarboek 25 (Erfgoed Brabant 2009) 12-45.
 • Regesten en transcripties van de oorkonden van het Maria Magdalenaklooster te Nijmegen (1250-1652) (Oorkonden Nonnenklooster Maria Magdalena Nijmegen 1250-1562), digitale publicatie 2009, raadpleegbaar op de website van het Regionaal Archief Nijmegen.
 • ‘De opkomst van de volkstaal in de West-Brabantse documentaire bronnen, 1270-1315′, in: M. Damen en L. Sicking (red.), Bourgondië voorbij. De Nederlanden 1250-1650. Liber alumnorum Wim Blockmans. Middeleeuwse studies en bronnen CXXIII (Hilversum 2010) 85-98.
 • ‘Het stadsrecht’, in: M. Brummans, V. Roelvink en A. Vos (red.), Bossche canon (‘s-Hertogenbosch 2010) 12-13.
 • Geertrui Van Synghel, ‘The Use of Records in Medieval Towns: The Case of ‘s-Hertogenbosch, Brabant’, in: Marco Mostert and Anna Adamska ed., Medieval Urban Literacy dl. 22-23 (Brepols Turnhout) [1-17] (ter perse).

Digitale publicaties