Nederlands | English
 

Ton van Kalmthout

foto Ton van Kalmthout website

Biografie

Ton van Kalmthout behaalde zijn doctoraalexamen in de Nederlandse Taal- en Letterkunde cum laude aan de Katholieke Universiteit Nijmegen (tegenwoordig Radboud Universiteit Nijmegen) en promoveerde in 1998 aan de Universiteit van Amsterdam op een proefschrift over multidisciplinaire kunstkringen in Nederland tussen 1880 en 1914. Hij werkte als leraar Nederlands en doceerde letterkunde aan de lerarenopleidingen Nederlands van de Hogeschool Rotterdam en de Universiteit Leiden. Ook werkte hij als docent en postdoctoraal onderzoeker bij de vakgroep Nederlandse Taal en Cultuur van de Rijksuniversiteit Groningen. Sinds 2005 is Ton van Kalmthout senior-onderzoeker bij het Huygens Instituut voor Nederlandse Geschiedenis, waar hij onderzoek doet naar de verspreiding en receptie van literatuur in de negentiende en twintigste eeuw.

Onderzoeks- en andere projecten

Nevenfuncties

 • Affiliated research associate van het Center for Historical Culture (EUR)
 • Bestuurslid van de Coornhert Stichting
 • Bestuurslid van de Stichting Réveil Archief
 • Lid van de Commissie voor Taal- en Letterkunde van de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde
 • Lid van de klankbordcommissie van het project ‘Weerkaatsingen. Geschiedenis van de Nederlandse literatuur vanuit Hongaars perspectief’
 • Lid van de redactieraad van het Tijdschrift voor Nederlandse Taal- en Letterkunde (Uitgeverij Verloren)
 • Redacteur van de boekenreeks Bibliotheca Dissidentium Neerlandicorum (Uitgeverij Verloren)
 • Redacteur van de boekenreeks Women Writers in History (Brill Publishers)

Overige informatie

Enkele belangrijke publicaties

 • ‘Translation as a Complementary Factor in Cultural Repertoire Formation’, in: Arcadia 44 (2009) 2, p. 335-351.
 • ‘The Sound of Literature. Secondary School Teaching on Reading Aloud and Silent Reading, 1880-1940’, in: Graham Allen, Carrie Griffin & Mary O’Connell (eds.), Readings on Audience and Textual Materiality. London: Pickering & Chatto, 2011, p. 143-153, 191-194.
 • ‘Futurism in the Netherlands, 1909-1940’ in: Günter Berghaus (ed.), International Yearbook of Futurism Studies 2014. Berlin-Boston: De Gruyter, 2014, 165-201.
 • ‘Scientification and Popularization in the Historiography of World Literature, 1850-1950. A Dutch Case Study’, in: Rens Bod, Jaap Maat & Thijs Weststeijn (eds.), The Making of the Humanities. Volume III: The Modern Humanities. Amsterdam: Amsterdam University Press, 2014, 299-311.
 • ‘Beam of a Many-Coloured Spectrum. Comparative Literature in the Second Half of the Nineteenth Century’, in: Ton van Kalmthout & Huib Zuidervaart (eds.), The Practice of Philology in the Nineteenth-Century Netherlands. Amsterdam: Amsterdam University Press, 2015, 179-207.

Publicaties

Boeken

 • Met W. van den Berg en Henk Eijssens (red.): Haarlemse kringen. Vijftien verkenningen naar het literair-culturele leven in een negentiende-eeuwse stad. Hilversum: Verloren, 1993.
 • Met G.F. van der Ree-Scholtens e.a. (red.): Deugd boven geweld. Een geschiedenis van Haarlem, 1245-1995. Hilversum: Verloren, 1995.
 • Muzentempels. Multidisciplinaire kunstkringen in Nederland tussen 1880 en 1914. Hilversum: Verloren, 1998.
 • Met Remieg Aerts e.a. (red.): Geleerden en leken. De wereld van de Hollandsche Maatschappij der Wetenschappen 1840-1880. Haarlem-Rotterdam: Hollandsche Maatschappij der Wetenschappen – Werkgroep Negentiende Eeuw, 2002.
 • Met Orsolya Réthelyi en Remco Sleiderink (red.): Beatrijs de wereld in. Vertalingen en bewerkingen van het Middelnederlandse verhaal. Gent: Academia Press, 2013.
 • Met Jos Gabriëls, Ineke Huysman & Ronald Sluijter (red.), In vriendschap en vertrouwen. Cultuurhistorische essays over confidentialiteit. Hilversum: Verloren, 2014.
 • Met Huib Zuidervaart (eds.): The Practice of Philology in the Nineteenth-Century Netherlands. Amsterdam: Amsterdam University Press, 2015.
 • Met Aleid Truijens en Peter Sigmond (red.), Al die onbekende beroemdheden. 250 jaar Maatschappij der Nederlandse Letterkunde. Leiden: Leiden University Press, 2016.
 • Een eenzame verschijning. Louis Couperus in het literatuuronderwijs, 1890-1990. Den Haag: Louis Couperus Genootschap, 2017.
 • Met Elke Brems en Orsolya Réthelyi (eds.): Doing Double Dutch. The International Circulation of Literature from the Low Countries. Leuven: Leuven University Press, 2017.
 • Met Marijke van Faassen (eds.): Vonken van inspiratie. Correspondenten rond 1900 en de uitgave van hun brieven. Amsterdam: Huygens Instituut voor Nederlandse Geschiedenis KNAW, 2017.

Artikelen

 • ‘De Haagsche Kunstkring 1891-1900’, in: De Negentiende Eeuw 13 (1989) 2 (juni), p. 91-105.
 • ‘De ziekelijkheden van dit treurig eindje eeuw. De doorbraak van de kunst van het Fin-de-Siècle in de Haagsche Kunstkring’, in: Jaarboek Die Haghe 1989, p. 131-145.
 • ‘Tempels aan de muzen gewijd. Multidisciplinaire kunstkringen in Nederland tussen 1880 en 1914’, in: De Negentiende Eeuw 14 (1990) 1 (mrt.), p. 95-110.
 • ‘Multidisciplinaire kunstkringen tussen 1880 en 1914’ in: Nieuwsbrief NWO, okt. 1991, p. 4.
 • ‘Batailles et idées futuristes. Seventeen letters from F.T. Marinetti, 1912-1913’, in: Simiolus 21 (1992) 3, p. 139-161.
 • ‘Cercles artistiques néerlandais entre 1880 et 1914’ / ‘Niederländische Kunstkreise zwischen 1880 und 1914’ / ‘Dutch art clubs between 1880 and 1914’ in: resp. Bulletin de Recherche des Pays Bas / Forschungsnachrichten aus den Niederlanden / Research Reports from the Netherlands, juni 1992, p. 2.
 • ‘Een gezellige en nuttige vereniging. De Haagsche Kunstkring in het kunstverenigingsleven rond 1900’, in: E. Fernhout e.a. (red.), De Haagse bohème op zoek naar Europa. Honderd jaar Haagse Kunstkring. Zutphen: Walburgpers, 1992, p. 21-39.
 • ‘Een brede stroom, bedwongen in de dijken’, bloemlezing in: J. Sillevis (red.), Licht, lucht en water. De verloren idylle van het riviergezicht. Zwolle: Waanders – ’s-Hertogenbosch: Noordbrabants Museum, [1993], p. 49-65.
 • ‘Frits Smit Kleine (1845-1931) en de kunstkringen van Haarlem’, in: W. van den Berg e.a. (red.), Haarlemse kringen. Vijftien verkenningen naar het literair-culturele leven in een negentiende-eeuwse stad. Hilversum: Verloren, 1993, p. 193-213.
 • ‘Letterkunde en muziek’, in: G.F. van der Ree-Scholtens e.a. (red.), Deugd boven geweld. Een geschiedenis van Haarlem, 1245-1995. Hilversum: Verloren, 1995, p. 409-429.
 • Met D.P. Snoep en B.M.J. Speet: ‘Onderwijs, wetenschap, drukkers en musea’, in: G.F. van der Ree-Scholtens e.a. (red.), Deugd boven geweld. Een geschiedenis van Haarlem, 1245-1995. Hilversum: Verloren, 1995, p. 385-407.
 • ‘Een bezielde president. Pieter Haverkorn van Rijsewijk en de Rotterdamsche Kunstkring’, in: J. de Vries e.a. (red.), Pieter Haverkorn van Rijsewijk 1839-1919. Dominee, journalist en museumdirecteur. Amsterdam: Amsterdam University Press, [1996], p. 113-128.
 • ‘Opgewekt Vereenigingsleven’, in: De Negentiende Eeuw 20 (1996) 2 (juni), p. 138-139.
 • ‘Een problematisch erfgoed. Negentiende-eeuwse visies op de rederijkerij’, in: De Negentiende Eeuw 23 (1999) 4 (dec.), p. 177-201; ook in: André Hanou e.a. (red.), De Negentiende Eeuw in honderd artikelen, [2004].
 • ‘Naar een volwaardige broodwinning. De moeizame professionalisering van Nederlandse en Vlaamse literatoren 1875-1914’, in: Boekmancahier 13, nr. 47 (mrt. 2001), p. 35-48.
 • ‘Vormend lezen. Taakopvattingen van het literaire leesonderwijs, ca. 1890-1940’ in: Nederlandse Letterkunde 7 (2002) 2 (mei), p. 101-132.
 • ‘Netherlands: Cultural Survey’, in: Christopher John Murray (ed.), Encyclopedia of the Romantic Era 1760-1850, 2 vols., New York – London: Fitzroy Dearborn, [2004], vol. II, p. 798-799.
 • ‘De Hollandsche Schouwburg 1804-1876’, in: Paul Korenhof (red.), De Koninklijke Schouwburg (1804-2004). Een kleine Haagse cultuurgeschiedenis, Zutphen: Walburgpers, 2004, p. 48-79.
 • ‘De schelmerij van Plagiarius. Over letterdieverij in de negentiende eeuw’ in: De Negentiende Eeuw 28 (2004) 1 (mrt.), p. 65-87.
 • ‘Literature as a Means of Defence. Humanism and Nationalism in the Teaching of Literature in the Netherlands, ca. 1900-1940’, in: G.J. Dorleijn (ed.), New Trends in Modern Dutch Literature, Leuven: Peeters, 2006, p. 39-51.
 • ‘The Most Universal, Beautiful and Enthralling. The Teaching of Comparative Literature in the Netherlands, ca. 1880-1940’, in: T.J. Broos et al. (eds.), The Low Countries – Crossroads of Cultures. Münster: Nodus, 2006, p. 217-229.
 • ‘Middelaars tussen de grote volken. Literatuuronderwijs en vertaalwezen in Nederland, 1880-1940’, in: Filter 14 (2007) 3 (okt.), p. 5-12.
 • ‘Heraut en hekkensluiter. De decanonisering van de dichter Willem Bilderdijk in de decennia voor de Tweede Wereldoorlog’, in: Marinus van Hattum e.a. (red.), Een eeuw rare kostgangers. Vereniging Het Bilderdijk-Museum 1908-2008. Amstelveen: eon Pers, 2008, p. 253-275.
 • ‘Vruchten van een vreemde stam. Over de negentiende-eeuwse receptie van buitenlandse literatuur in Nederland’, in: Tijdschrift voor Nederlandse Taal- en Letterkunde 124 (2008) 1, p. 31-44.
 • Met Rob van de Schoor: ‘Ten geleide’, in: Buitenlandse literatuur in Nederland, themanummer van Tijdschrift voor Nederlandse Taal- en Letterkunde 124 (2008) 1, p. 1-2.
 • ‘Eccentric Authors. Cd. Busken Huet and Taco H. de Beer on English Literature’, in: Tom Toremans & Walter Verschueren (eds.), Crossing Cultures. Nineteenth-Century Anglophone Literature in the Low Countries. [Leuven:] Leuven University Press, [2009], p. 35-52.
 • ‘Vreemde Nederlandse literatuur’, in: Tijdschrift voor Nederlandse Taal- en Letterkunde 125 (2009) 2, p. 161-165.
 • ‘Dichters versus filologen. “Het dichterlijk geluk” van Tollens’, in: Lotte Jensen & Lisa Kuitert (red.), Geluk in de negentiende eeuw. Eenentwintig auteurs op zoek naar geluk voor Marita Mathijsen, ter gelegenheid van haar afscheid als hoogleraar moderne Nederlandse letterkunde van de Universiteit van Amsterdam. Amsterdam: Bert Bakker, 2009, p. 106-116.
 • ‘Middelaar tussen de cultuur en het opgroeiende geslacht. De literatuur-onderwijzende leraar Nederlands, 1880-1940’, in: [Jaap Blansjaar e.a. (red.)], Mag ik je voorzichtig op mijn bestaan wijzen. Een vriendenboek voor Nop Maas, uitgegeven ter gelegenheid van zijn zestigste geboortedag op 1 december 2009. Haarlem: Vogelperspectief, 2009, p. 97-118.
 • ‘Translation as a Complementary Factor in Cultural Repertoire Formation’, in: Arcadia 44 (2009) 2, p. 335-351.
 • ‘Vertalen, het orgaan van de Vereeniging Nederlandsche Vertalingen’, in: Helleke van den Braber & Jan Gielkens (red.), In 1934. Nederlandse cultuur in internationale context. Amsterdam-Antwerpen: Querido, 2010, p. 65-73.
 • ‘Minister Marchant schaft het HBS-examen in de letterkunde van de vreemde talen af’, in: Helleke van den Braber & Jan Gielkens (red.), In 1934. Nederlandse cultuur in internationale context. Amsterdam-Antwerpen: Querido, 2010, p. 127-135.
 • ‘Een Siamese tweeling. [N.a.v. Willem van den Berg & Piet Couttenier, Alles is taal geworden. Geschiedenis van de Nederlandse literatuur 1800-1900. Amsterdam: Bert Bakker, 2009.]’, in: Spiegel der Letteren 52 (2010) 4, p. 457-468.
 • ‘The Sound of Literature. Secondary School Teaching on Reading Aloud and Silent Reading, 1880-1940’, in: Graham Allen, Carrie Griffin & Mary O’Connell (eds.), Readings on Audience and Textual Materiality. London: Pickering & Chatto, 2011, p. 143-153, 191-194.
 • ‘De beginjaren 1923-1930 van De Letterkundige Kring, PEN-centrum voor Nederland’, in: Nederlandse Letterkunde 16 (2011), p. 182-214 .
 • ‘Nuchtere zin en een sprankje poëzie, aangewakkerd tot een weldadige gloed. A.E.H. Swaen en de Engelse letteren’, in: Anne van Buul (red.), Lopende vuurtjes. Engelse kunst en literatuur in Nederland en Belgie rond 1900. Hilversum: Verloren, 2012, p. 37-54.
 • ‘De duurzaamste monumenten van vervlogen tijden. P.A.M. Boele van Hensbroeks Der wereld letterkunde voor Nederlanders bewerkt (1909-1910)’, in: Spiegel der Letteren 54 (2012) 3, p. 293-312.
 • ‘Een jonge en tere bloem. De Nederlandse anglistiek rond 1900 en de transfer van literatuur’, in: Tijdschrift voor Nederlandse Taal- en Letterkunde 128 (2012) 3-4, p. 295-308.
 • ‘Verschillende fragmenten tot een geheel verenigd. Nederlandse geschiedschrijving over de wereldliteratuur, 1824-1944’, in: Zdenka Hrn?í?ová e.a. (red.), Praagse perspectieven. Handelingen van het colloquium van de sectie Nederlands van de Karelsuniversiteit te Praag op donderdag 22 en vrijdag 23 maart 2012. Praag: Universitaire Pers, 2012, p. 27-52.
 • Met Orsolya Réthelyi & Remco Sleiderink: ‘Beatrijs de wereld in. Inleiding’, in: Ton van Kalmthout, Orsolya Réthelyi & Remco Sleiderink (red.), Beatrijs de wereld in. Vertalingen en bewerkingen van het Middelnederlandse verhaal. Gent: Academia Press, 2013, p. 5-18.
 • Met Eszter Kovács: ‘Beatrijs voor de klas. Hoe een middeleeuws verhaal doordrong tot de schoolcanon in Nederland’, in: Ton van Kalmthout, Orsolya Réthelyi & Remco Sleiderink (red.), Beatrijs de wereld in. Vertalingen en bewerkingen van het Middelnederlandse verhaal. Gent: Academia Press, 2013, p. 125-138.
 • ‘Bouwvakkers van de literatuurbeschouwing. Filologen en hun werkwijzen sinds de negentiende eeuw’, in: Theo Janssen & Ton van Strien, Neerlandistiek in beeld. Amsterdam: Stichting Neerlandistiek / Münster: Nodus Publikationen, 2013, p. 377-386.
 • ‘Een leven daar uiterlijk niets van te zeggen valt. De drijfveren van Anna Louisa Geertruida Toussaint’, in: Rick Honings & Olf Praamstra (red.), Ellendige levens. Nederlandse schrijvers in de negentiende eeuw. Hilversum: Verloren, 2013, p. 139-147.
 • ‘De beoefening van de Couperus-kunde. Hoofdlijnen en discussiepunten in de wetenschappelijke literatuurbeschouwing’, in: Spiegel der Letteren 55 (2013) 3, p. 233-260.
 • ‘Een meester in het minder grootse genre der novelle. Het onthaal van Hendrik Conscience in Nederland, 1849-1883’, in: Piet Couttenier & Walter Verschueren (red.), Hendrik de Veroveraar. De wereld van Conscience / Conscience in de wereld (1812-2012), themanummer van: Verslagen en Mededelingen van de Koninklijke Academie voor Nederlandse Taal- en Letterkunde 123  (2013) 2-3,  389-412.
 • ‘Futurism in the Netherlands, 1909-1940’ in: Günter Berghaus (ed.), International Yearbook of Futurism Studies 2014. Berlin-Boston: De Gruyter, 2014, 165-201.
 • ‘Scientification and Popularization in the Historiography of World Literature, 1850-1950. A Dutch Case Study’, in: Rens Bod, Jaap Maat & Thijs Weststeijn (eds.), The Making of the Humanities. Volume III: The Modern Humanities. Amsterdam: Amsterdam University Press, 2014, 299-311.
 • ‘Over confidentialiteit. Ter inleiding’, in: Jos Gabriëls, Ineke Huysman, Ton van Kalmthout & Ronald Sluijter (red.), In vriendschap en vertrouwen. Cultuurhistorische essays over confidentialiteit. Hilversum: Verloren, 2014, 12-20.
 • With Huib Zuidervaart: ‘Introduction’, in: Ton van Kalmthout & Huib Zuidervaart (eds.), The Practice of Philology in the Nineteenth-Century Netherlands, Amsterdam: Amsterdam University Press, 2015, 7-15.
 • ‘Beam of a Many-Coloured Spectrum. Comparative Literature in the Second Half of the Nineteenth Century’, in: Ton van Kalmthout & Huib Zuidervaart (eds.), The Practice of Philology in the Nineteenth-Century Netherlands. Amsterdam: Amsterdam University Press, 2015, 179-207.
 • Met Jasper Henderson en Maria Vlaar: ‘Frans Kellendonkprijs 2014. Advies van de Commissie van Voordracht’, in: Jaarboek van de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde te Leiden 2013-2014. Leiden: Maatschappij der Nederlandse Letterkunde, 2015, p. 221-223.
 • ‘Een machtig en belangrijk orgaan in het cultuurleven van ons land. De Maatschappij 1914-1945’, in: Ton van Kalmthout, Aleid Truijens & Peter Sigmond (red.), Al die onbekende beroemdheden. 250 jaar Maatschappij der Nederlandse Letterkunde. Leiden: Leiden University Press, 2016, 124-169.
 • ‘Literatuur volgens de multidisciplinaire kunstkring’, in: Marianne Rehorst-Veldhoven (red.), 125 jaar HKK. Haagse Kunstkring 1891-2016. Den Haag: Haagse Kunstkring, 2016, 8-11.
 • ‘Tegen de tuimelgeest. Geertruida Toussaints Gedenkschrift van de inhuldiging des konings Willem III (1849)’, in: Nieuw Letterkundig Magazijn 34 (2016), jubileumnummer, 35-40.
 • ‘Adèle en de ernstige jonge man uit het verre land. De Hongaars-Nederlandse relaties van het echtpaar Antal-Opzoomer’, in: Zacht Lawijd 16 (2017) 2 (juni), 47-65.
 • ‘In memoriam Willem van den Berg (1934-2017)’, in: IVN-Mededelingen nr. 23 (sept.-okt. 2017), 10-12.
 • Met Elke Brems en Orsolya Réthelyi: ‘Dutch on the Move. Studying the Circulation of Smaller Literatures’, in: Elke Brems, Orsolya Réthelyi & Ton van Kalmthout (eds.), Doing Double Dutch. The International Circulation of Literature from the Low Countries. Leuven: Leuven Unversity Press, 2017, 11-26.
 • ‘An End to Oppression and Violence. The Representation of Waterloo in Dutch-Language Theatre between 1815 and 1915’, in: Interférences Littéraires / Literaire Interferenties nr. 20 (juni 2017), 163-193, http://www.interferenceslitteraires.be/nl/node/709.
 • Met Marijke van Faassen: ‘Interdisciplinaire samenwerking bij het editeren van domein overschrijdende correspondenties’, in: Marijke van Faassen & Ton van Kalmthout (eds.), Vonken van inspiratie. Correspondenten rond 1900 en de uitgave van hun brieven. Amsterdam: Huygens Instituut voor Nederlandse Geschiedenis KNAW, 2017, 11-19.

Boekbesprekingen

 • Bespreking van: A.J.A.M. Hanou, Sluiers van Isis. Johannes Kinker als voorvechter van de Verlichting, in de vrijmetselarij en andere Nederlandse genootschappen, 1790-1845, 2 dln. Deventer: Sub Rosa, 1988, in: Tijdschrift voor Nederlandse Taal- en Letterkunde 105 (1989), p. 243-246.
 • ‘De paradijsvogel Couperus’, bespreking van: Frédéric Bastet, Met Louis Couperus op reis. Leiden: Martinus Nijhoff, 1987, in: Literatuur 6 (1989) 5 (sept.-okt.), p. 316.
 • ‘De vroege correspondentie tussen Van Eyck en Verwey’, bespreking van: P.N. van Eyck & Albert Verwey, De briefwisseling tussen –, dl. 1: juli 1904 – april 1914, ed. H.A. Wage, ’s-Gravenhage: Nederlands Letterkundig Museum en Documentatiecentrum, 1988, in: Literatuur 7 (1990) 5 (sept.-okt.), p. 316-318.
 • ‘Romantische omzwervingen in de negentiende eeuw’, bespreking van: Peter van Zonneveld, Romantische reizen. Omzwervingen in de negentiende eeuw. Utrecht: Kwadraat, 1991, in: Literatuur 9 (1992) 4 (juli-aug.), p. 254.
 • Bespreking van: P.W. Klein m.m.v. M.A.V. Klein-Meijer en I.J. van Houten (samenst.), Een beeld van een academie. Mensen en momenten uit de geschiedenis van het Koninklijk Instituut en de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen 1808-1998. [Amsterdam:] Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen, [1998], in: De Negentiende Eeuw 24 (2000) 3 (sept.), p. 167.
 • Bespreking van: L. van Driel & J. Noordegraaf, De Vries en Te Winkel. Een duografie. Den Haag: Sdu – Antwerpen: Standaard, [1998], in: De Negentiende Eeuw 24 (2000) 3 (sept.), p. 168.
 • Bespreking van: L.H. Maas, Pro Patria. Werken, leven en streven van Gerrit Kalff 1856-1923. Hilversum, Verloren, 1998, in: De Negentiende Eeuw 24 (2000) 3 (sept.), p. 169-170.
 • Bespreking van: Joep Leerssen, Nationaal denken in Europa. Een cultuurhistorische schets. Amsterdam: Amsterdam University Press, 1999, in: De Negentiende Eeuw 24 (2000) 3-4 (dec.), p. 277-278.
 • Bespreking van: Christien Vierhout & Maurits Wagenvoort, Tegen het leven is niet te strijden. Briefwisseling 1889-1910, ed. Rob van de Schoor. Nijmegen: Vantilt, 1999, in: De Negentiende Eeuw 24 (2000) 3-4 (dec.), p. 280.
 • ‘Vermaak en volksvlijt achter glas’, bespreking van: Emile Wennekes, Het Paleis voor Volksvlijt (1864-1929), ‘Edele uiting eener stoute gedachte’, Den Haag: Sdu, [1999], in: Boekmancahier 12 nr. 44 (juni 2000), p. 191-194.
 • Bespreking van: Piet Gerbrandy & Marinus van Hattum (red.), Wie leert ’t krekeltjen zijn lied? De poëtische oorspronkelijkheid van Willem Bilderdijk. Negen beschouwingen over gedichten van Bilderdijk. Groningen: Passage, 2000, in: De Negentiende Eeuw 25 (2001) 2 (juni), p. 124.
 • Bespreking van: M.K.A. Cornelissen, Poëzie is niet een spel met woorden. De criticus Willem Kloos temidden van zijn tijdgenoten. [Nijmegen:] Vantilt, 2001, in: De Negentiende Eeuw 25 (2001) 4 (dec.), p. 257.
 • Bespreking van: M.K.A. Cornelissen, Poëzie is niet een spel met woorden. De criticus Willem Kloos temidden van zijn tijdgenoten. [Nijmegen:] Vantilt, 2001, in: Ts. Tijdschrift voor Tijdschriftstudies 2002, nr. 11, p. 52-56.
 • Bespreking van: K. van Berkel (red.), Het oude Instituut en de nieuwe Akademie. Overheid en wetenschapsbeoefening omtrent het midden van de negentiende eeuw. Amsterdam: Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen, 2000, in: De Negentiende Eeuw 26 (2002) 2 (juni-juli), p. 170-171.
 • Bespreking van: Korrie Korevaart, Ziften en zemelknoopen. Literaire kritiek in de Nederlandse dag-, nieuws- en weekbladen 1814-1848. Hilversum: Verloren, 2001, in: Bijdragen en Mededelingen betreffende de Geschiedenis der Nederlanden 118 (2003) 1, p. 112-114.
 • Bespreking van: [1] Nop Maas, ‘Het blijkt dat een en ander meer tijd behoeft, dan aanvankelijk door mij gedacht werd’. Een kroniek van het Hildebrand-monument in de Haarlemmerhout. Haarlem: Vereniging Haerlem, 2002; [2] André Bouwman m.m.v. Ellen Krol (samenst.), De Beetscollectie te Leiden. Inventaris van papieren en drukken uit het bezit van Nicolaas Beets (1814-1903) berustend in de Bibliotheek van de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde, ingeleid door Peter van Zonneveld. Leiden: Universiteitsbibliotheek, 2003; [3] [Nicolaas Beets], Beets over een grote neus / Het stokje van Beets. Leiden: Universiteitsbibliotheek, 2003; [4] Ada Geertruide Went-Beets, Jeugd in het Beetsenhuis. Herinneringen van de jongste dochter van Nicolaas Beets, ed. Peter van Zonneveld. Leiden: Athenae Batavae, 2003, in: De Negentiende Eeuw 28 (2004) 1 (mrt.), p. 121-123.
 • Bespreking van: Jessica Voeten, Het Witsenhuis. Amsterdam-Antwerpen: Atlas, [2003], in: De Negentiende Eeuw 28 (2004) 4 (dec.), p. 273-274.
 • Bespreking van: Claudine de With e.a., Vriendschap voor het leven. Reisimpressies en herinneringen aan de Leidse Sociëteit Minerva van Alexander Ver Huell. Catalogus bij een tentoonstelling in de Universiteitsbibliotheek Leiden, 8 januari – 29 februari 2004. Leiden: Universiteitsbibliotheek Leiden, 2004, in: De Negentiende Eeuw 28 (2004) 4 (dec.), p. 275-276.
 • ‘Schrijverschap als broodwinning’, bespreking van: Dik van der Meulen, Multatuli, Leven en werk van Eduard Douwes Dekker, [Nijmegen]: sun, [2002] in: Spiegel der Letteren 46 (2004) 1, p. 96-99.
 • Bespreking van: Helleke van den Braber, Geven om te krijgen. Literair mecenaat in Nederland tussen 1900 en 1940. [Nijmegen:] Vantilt, [2002]’, in: Nederlandse Letterkunde 9 (2004) 4 (dec.), p. 411-415.
 • Bespreking van: Caroline de Westenholz, Albert Vogel, Voordrachtskunstenaar (1874-1933), Amsterdam: Amsterdam University Press, [2003], in: Bijdragen en Mededelingen betreffende de Geschiedenis der Nederlanden 121 (2006) 3, p. 538-539.
 • Bespreking van: Greet Draye, ‘Smartelijk te handelen’, Een politiek-culturele biografie van het Brusselse kunstgenootschap De Distel 1881-1928, Brussel: [KVAB], 2004, in: De Negentiende Eeuw 30 (2006) 2, p. 118.
 • Bespreking van: Harry G.M. Prick, Een vreemdeling op de wegen, Het leven van Lodewijk van Deyssel vanaf 1890, Amsterdam: Athenaeum – Polak & Van Gennep, 2003, in: De Negentiende Eeuw 30 (2006) 2, p. 118-120.
 • Bespreking van: Gert-Jan Johannes e.a. (red.), Een groot verleden voor de boeg. Cultuurhistorische opstellen voor Joost Kloek […]. Leiden: Primavera Pers, 2004, in: De Negentiende Eeuw 30 (2006) 2, p. 120-121.
 • Bespreking van: Multatuli, Vorstenschool. Drama in vyf bedryven en in negen edities. Kritische tekstuitgave, ed. John Cornelisse. Genève: Ecomusée Voltaire – Enkidu Pers, 2005, in: De Negentiende Eeuw 31 (2007) 1, p. 68.
 • Bespreking van: Nop Maas, Seks!… in de negentiende eeuw. Nijmegen: Vantilt, 2006, in: De Negentiende Eeuw 31 (2007) 3, p. 207.
 • Bespreking van: Jeroen van Gessel, Een vaderland van goede muziek. Een halve eeuw Maatschappij tot bevordering der toonkunst (1829-1879) en het Nederlandse muziekleven. [Utrecht]: Koninklijke Vereniging voor Nederlandse Muziekgeschiedenis, 2004, in:De Negentiende Eeuw 31 (2007) 3, p. 209-210.
 • Bespreking van: Maartje Janse, De afschaffers. Publieke opinie, organisatie en politiek in Nederland 1840-1880. Amsterdam: Wereldbibliotheek, [2007], in: De Negentiende Eeuw 32 (2008) 3, p. 234-235.
 • Bespreking van: Walter A. Buijn, Arabeske of gedachte. Een muziekesthetische tegenstelling in Nederland 1820-1914. Diss. UvA. [Amsterdam: Vossiuspers UvA – Amsterdam University Press, 2007], in: De Negentiende Eeuw 33 (2009) 4, p. 252-253.
 • Bespreking van: Guy Janssens & Kris Steyaert m.m.v. Bernard Pierret, Het onderwijs van het Nederlands in de Waalse provincies en Luxemburg onder koning Willem I (1814-1830). Niet meer dan een boon in een brouwketel? Brussel: VUBpress, 2008, in: Tijdschrift voor Nederlandse Taal- en Letterkunde 126 (2010) 1, p. 104-106.
 • ‘Europese Neerlandistiek’, bespreking van: Matthias Hüning e.a. (red.), Neerlandistiek in Europa. Bijdragen tot de geschiedenis van de universitaire neerlandistiek buiten Nederland en Vlaanderen. Münster etc.: Waxmann, 2010, in: Spiegel der Letteren 53 (2011) 4, p. 545-548.
 •  ‘Een uitzonderlijke extramurale leerstoel’ [bespreking van: Guy Janssens m.m.v. Kris Steyaert, Tweehonderd jaar neerlandistiek aan de Universté de Liège. Een geschiedenis van de oudste extramurale leerstoel Nederlands. Leuven-Den Haag: Acco, [2014]. In: Spiegel der Letteren 57 (2015) 2, 239-241.
 • Bespreking van: Zdenka Hrnčířová, Ellen Krol, Jan Pekelder & Albert Gielen (red.), Praagse Perspectieven 9. Handelingen van het colloquium van de sectie Nederlands van de Karelsuniversiteit te Praag op donderdag 17 en vrijdag 18 oktober 2013. Praag: Universitaire Pers, 2014. In: Tijdschrift voor Nederlandse Taal- en Letterkunde 131 (2015), Platform Boekbeoordelingen, http://www.tntl.nl/boekbeoordelingen/?p=1916.