Nederlands | English
 

Joke Roelevink

 • Dr. Joke Roelevink
 • Senior-onderzoeker
 • Afdeling Geschiedenis
 • Specialisatie: politiek-bestuurlijke geschiedenis 1600-1850; kerkgeschiedenis 16e-19e eeuw; methodologie van het uitgeven van bronnen; universiteitsgeschiedenis 18e-19e eeuw
 • johanna.roelevink@huygens.knaw.nl
 • 070-3156403

Biografie

Joke Roelevink studeerde Geschiedenis aan de Vrije Universiteit Amsterdam, met de hoofdvakken middeleeuwen en nieuwe geschiedenis. In 1986 promoveerde zij cum laude op een proefschrift over het geschiedenisonderwijs aan de Utrechtse universiteit van 1735 tot 1839, waarvoor zij in 1988 de studieprijs van de Stichting Praemium Erasmianum ontving. Sinds 1978 is zij verbonden aan het Huygens ING en zijn voorlopers. Zij werkte onder andere mee aan de uitgave van de Resolutiën van de Staten-Generaal 1610-1670, van de classicale acta van de gereformeerde kerk van de reformatie tot 1621 en aan verschillende projecten over de Bataafs-Franse tijd. Ook was zij een aantal jaren staflid en coördinator van de sectie 1550-1813. Haar Repertorium van genootschappen van wapenhandel, schutterijen, sociëteiten en gezelschappen van Patriotten en Prinsgezinden van 1783 tot 1798 is in de fase van afronding. Intussen richt zij zich in het kader van het nieuwe programma op de religiegeschiedenis van de vroege zeventiende eeuw, onder andere in het kader van het internationale project Critical edition of the Acts of the Synod of Dordrecht 1618-1619.  Daarnaast werkt zij aan een studie over de achttiende -eeuwse voorgeschiedenis en het functioneren van het Reglement van de Nederlandse Hervormde Kerk van 1816 in de context van staat, kerk en civil society.

Nevenfuncties

 • Redactiemedewerker,  Acta et Documenta Synodi Nationalis Dordrechtanae 1618-1619
 • Redacteur, Tijdschrift voor Nederlandse Kerkgeschiedenis
 • Notulist, Wijkkerkenraad Protestantse Oude Kerkgemeente Zoetermeer
 • Secretaris, Vereniging Protestants Nederland

Belangrijkste publicaties

 • Gedicteerd verleden. Het onderwijs in de algemene geschiedenis aan de universiteit te Utrecht, 1735-1839, Amsterdam/Maarssen, 1986. Proefschrift Vrije Universiteit.
 • “Tussen natte vinger en keurslijf. Korte handleiding voor het samenstellen van eenvoudige en ingewikkelde bronnenuitgaven voor professionals en belangstellenden” in E. Dijkhof en M. van Gent (red.), Uit diverse bronnen gelicht. Opstellen aangeboden aan Hans Smit ter gelegenheid van zijn vijfenzestigste verjaardag (Den Haag 2007) p. 277-291.
 • Onderzoeksgids bestuur en administratie van de Bataafs Franse tijd 1795-1813. Den Haag, 2012. Ook digitaal raadpleegbaar.
 • “‘Cette grande inertie qu’on rencontre sans cesse dans la marche des affaires’. Lodewijk Napoleon als wetgever en uitvoerder” in: De Negentiende eeuw. Documentatieblad Werkgroep 19e eeuw 30 (2006) p. 177-191. Vertaald als: “Louis Bonaparte aux prises avec l’inertie hollandaise” in: A. Jourdan (red.), Louis Bonaparte, Roi de Hollande (Parijs, 2010) p. 113-129.
 • Voor overige instituuts- en andere publicaties zie: knaw.academia.edu/JohannaRoelevink

Publicaties

Bijdragen aan instituutspublicaties:

 • Classicale Acta 1573-1620 (Gehele serie nu met korting verkrijgbaar.)
 • Classicale Acta 1573-1620 (Deel 2, Particuliere synode Zuid-Holland, Classis Dordrecht 1601-1620, Classis Breda 1616-1620)
 • Classicale Acta 1573-1620 (Deel 5, Provinciale synode Zuid-Holland, Classis Leiden 1585-1620, Classis Woerden 1617-1620)
 • De leeuw met de zeven pijlen (Het gewest in het landelijk bestuur)
 • Livre des Actes des Eglises Wallonnes aux Pays-Bas 1601-1697
 • Resolutiën der Staten Generaal (Nieuwe reeks 1610-1670. Deel 6, 2 januari 1623 – 30 juni 1624)
 • Resolutiën der Staten Generaal (Nieuwe reeks 1610-1670. Deel 4, 1619-1620)
 • Resolutiën der Staten Generaal (Nieuwe reeks 1610-1670. Deel 5, 1621-1622)
 • Resolutiën der Staten Generaal (Nieuwe reeks 1610-1670. Deel 7, 1 juli 1624 – 31 december 1625)
 • Resolutiën der Staten Generaal. Nieuwe reeks 1610-1670
 • Unlocking government archives of the early modern period (Papers presented at a workshop held at the Institute of Netherlands History, The Hague, 17-18 november 1994)

Overige publicaties:

Publicaties in verband met projecten, methodiek en archieven

 • “‘Bewezen met authenticque stukken’. Juridisch-oudheidkundige drijfveren tot het uitgeven van teksten op het terrein van de vaderlandse geschiedenis in de achttiende eeuw” in: Bron en publikatie. Voordrachten en opstellen over de ontsluiting van geschiedkundige bronnen, uitgegeven bij het 75-jarig bestaan van het Bureau der Rijkscommissie voor Vaderlandse Geschiedenis (‘s-Gravenhage, 1985), p. 78-99.
 • “Perkamenten blindgangers? Patriotten, prinsgezinden en de archieven van hun overheden” in: De Droom van de Revolutie. Nieuwe benaderingen van het Patriottisme (Amsterdam, 1988), p. 71-81.
 • “Van bouwstoffen tot aanknopingspunt. De opzet van grote bronnenuitgaven in de laatste anderhalve eeuw” in: Theoretische Geschiedenis XVII (1990) p. 393-409.
 • Johanna Roelevink and Augustus J. Veenendaal, jr, “Undeleting the Dutch Past: The Netherlands Government Commission on National History” in: Documentary Editing XII (1990), p. 45-48.
 • “‘t Welck doende etcetera. Lobbyen bij de Staten-Generaal in de vroege zeven tiende eeuw” in: Jaarboek Die Haghe C (1990), p. 153-167.
 • Leidraad voor het indiceren van een bronnenuitgave. Red. J. Roelevink met medewerking van P.J. Drooglever, M.T.A. Schouten en A.J. Veenendaal jr. Instituut voor Nederlandse Geschiedenis. Den Haag, 1993.
 • “Navigating new waters: The Project ‘Resolutions of the States-General 1576-1670′” in: A.J. Veenendaal en J. Roelevink eds., Unlocking government archives of the early modern period. Papers presented at a workshop held at the Institute of Netherlandse History, The Hague, 17-18 november 1994. The Hague, 1995.
 • “De verhouding tussen kerk en overheid in de zeventiende eeuw” en “De verhouding tussen kerk en overheid in de achttiende eeuw” in: C. Augustijn, F.G.M. Broeyer, P. Visser en E.G.E. van der Wall red., Reformatica. Teksten uit de geschiedenis van het Nederlandse protestantisme (Zoetermeer, 1996) p. 131-134 en 173-175.
 • “Waden door woorden. Inhoudelijke ontsluiting van elektronische tekst” in: VGI Cahier II (1999) p. 103-120.
 • “Hete adem en koude kermis. De werkomstandigheden van de ambtenaren van de secretarie van staat van Lodewijk Napoleon” in: Bijdragen en Mededelingen voor de Geschiedenis der Nederlanden CXVII (2002) p. 1-24.
 • “Kerken in de Bataafs-Franse tijd. Het project Beschrijvend Bronnenmateriaal van de Bataafs-Franse tijd 1795-1813″ in: Nieuwsbrief Stichting Studie der Nadere Reformatie nr. 17 (voorjaar 2002) p. 4-6.
 • “De herder als schaap. Begeleiding en correctie van ‘moeilijke’ dominees’” in: Tijdschrift voor Nederlandse Kerkgeschiedenis V (2003) p. 67-74.
 • “‘Cette grande inertie qu’on rencontre sans cesse dans la marche des affaires’. Lodewijk Napoleon als wetgever en uitvoerder” in: De Negentiende eeuw. Documentatieblad Werkgroep 19e eeuw 30 (2006) p. 177-191.
 • “Louis Bonaparte aux prises avec l’inertie hollandaise” in: A. Jourdan (red.), Louis Bonaparte, Roi de Hollande (Parijs, 2010) p. 113-129.
 • “Tussen natte vinger en keurslijf. Korte handleiding voor het samenstellen van eenvoudige en ingewikkelde bronnenuitgaven voor professionals en belangstellenden” in E. Dijkhof en M. van Gent (red.), Uit diverse bronnen gelicht. Opstellen aangeboden aan Hans Smit ter gelegenheid van zijn vijfenzestigste verjaardag (Den Haag 2007) p. 277-291.
 • “The Sticky pathfrom interesting subject to quality publication. Projects devoted to the Batavian-French period by the Institute of Netherlands History, 1905 to the present” in: Tijding (webpublicatie ING) 2010.

Selectie van overige publicaties

 • Gedicteerd verleden. Het onderwijs in de algemene geschiedenis aan de universiteit te Utrecht, 1735-1839, Amsterdam/Maarssen, 1986. Proefschrift Vrije Universiteit.
 • “Historia et antiquitates. Het geschiedenisonderwijs aan het Athenaeum Illustre van Amsterdam in de 18e eeuw tussen polyhistorie en Verlichting” in: Theoretische Geschiedenis X (1983), p. 281-30.
 • “Historia gentium. Ph. W. van Heusde and the teaching of history at the University of Utrecht in the first decade of the XIXth century” in Lias XIII (1986), p. 123-137.
 • “‘Gepromoveerde ezels’. Enkele kanttekeningen bij de origine en de originaliteit van dissertaties en disputaties” in: Batavia Academica IV (1986), p. 25-37.
 • “‘Invalides, onwillige en combattanten’. Aanstaande regenten op de achttiende-eeuwse universiteit” in Bulletin Werkgroep Elites VIII (1987), p. 21-34
 • “Vows made in storms… Two Utrecht professors among Orangists and Patriots” in: Church, Change and Revolution. The transactions of the fourth Anglo-Dutch Church History Colloquium (Exeter, 30 august-3 september, 1988) (Leiden, 1991) p.192-204.
 • “Lux veritatis, magistra vitae: “The Teaching of History at the University of Utrecht in the Eighteenth and the Early Nineteenth Centuries” in History of Universities VII (1988), p. 149-174.
 • “Imago vetustatis. Het oudheidkundige onderwijs van Christophorus Saxe in nationale en internationale contekst” in: Documentatieblad Werkgroep Achttiende Eeuw XXII (1990), p. 27-39.
 • “Het Babel van de geleerden. Latijn in het Nederlandse universitaire onderwijs van de achttiende en de negentiende eeuw” in: Jaarboek van de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde te Leiden 1989-1990 (Leiden, 1991), p.33-43.
 • “‘Eenen eik, die hondert jaren behoefde, om groot te worden’. Koning Willem I en de universiteiten van het Verenigd Koninkrijk” in: C.A. Tamse en E. Witte eds., Staats- en Natievorming in Willem I ‘s koninkrijk (1815-1830). Brussel/Baarn, 1992, p. 286-309.
 • “Alte Liebe, Neue Initiativen. Deutsche und niederlandische Universitaten im 18. und fruhen 19. Jahrhundert” in: Jahrbuch des Zentrums fur Niederlande Studien [Westfalische Wilhelms-Universität Munster] 3 (1992) p. 53-66.
 • “Het rapport van de Commissie Van der Duyn van Maasdam over het Hoger Onderwijs uit 1814″ in: Batavia Academica X (1992-1993) p. 1-61.
 • “In the beginning was chronology: an early eighteenth-century attempt to model the eschaton on the creation” in: Prophecy and Eschatology. Studies in Church History. Subsidia (Oxford, 1994) p. 151-166.
 • “Curriculum and Practice in University teaching in the Low Countries and England 1800-1850″ in: J.M. Fletcher and H. de Ridder-Symoens eds, Lines of Contact. Proceedings of the Second Conference of Belgian, British, Irish and Dutch Historians of Universities held at St Anne’s College Oxford 15-17 September 1989. Studia Historica Gandensia 279 (Gent, 1994) p. 85-97.
 • “De offers waard. Verlicht universitair overheidsbeleid in Nederland” in: Spiegel Historiaal XXXI (april/mei 1996) p. 190-195.
 • “Deed Van Deursen wel goed zijn best?. De beoordeling van Utrechtse beursstudenten in de Bataafs-Franse tijd” in: M. Bruggeman, E. Geudeke, M. van Os, J. Roelevink en G.J. Schutte, red., Mensen van de Nieuwe Tijd. Een liber amicorum voor A.Th. van Deursen. Amsterdam, 1996.