Nederlands | English
 

Joke Roelevink

 • Dr Joke Roelevink
 • Senior researcher
 • Department of History
 • Specialisation: political and administrative history 1600-1850; ecclesiastical history 16th-19th centuries; methodology of the publication of sources; university history in the 18th-19th centuries
 • johanna.roelevink@huygens.knaw.nl
 • +31 (0)70-3156403

Biography

Joke Roelevink took a master in the history of the Middle ages and in modern history at the Vrije Universiteit in Amsterdam. In 1986 a doctor’s degree (cum laude) was conferred for her thesis on the teaching of history at the University of Utrecht between 1735 and 1839, for which she was also awarded the research prize of the Stichting Praemium Erasmianum Foundation in 1988. She has been employed at Huygens ING and its predecessors since 1978. She has worked on the edition of the Resolutiën van de Staten-Generaal 1610-1670, the edition of the acts of the classes of the Reformed Church from the reformation to 1621 and on various projects on concerning the Batavian-French era. She was also for a number of years a member of the staff and the co-ordinator of the 1550-1813 section. At present her Repertorium van genootschappen van wapenhandel, schutterijen, sociëteiten en gezelschappen van Patriotten en Prinsgezinden van 1783 tot 1798 nears completion. She now concentrates on ecclesiastical history of early modern times, especially in connection with the international project Critical edition of the Acts of the Synod of Dordrecht 1618-1619. Moreover she studies the eighteenth century antecedents and the functioning of the church statute introduced by king William I for the Netherlands Reformed church, in its context of state, church and civil society.

Additional Positions

 • Editor,  Acta et Documenta Synodi Nationalis Dordrechtanae 1618-1619
 • Editor, Tijdschrift voor Nederlandse Kerkgeschiedenis
 • Notulist, Wijkkerkenraad Protestantse Oude Kerkgemeente Zoetermeer
 • Secretary, Vereniging Protestants Nederland

Major publications:

 • Gedicteerd verleden. Het onderwijs in de algemene geschiedenis aan de universiteit te Utrecht, 1735-1839, Amsterdam/Maarssen, 1986. Proefschrift Vrije Universiteit.
 • “Tussen natte vinger en keurslijf. Korte handleiding voor het samenstellen van eenvoudige en ingewikkelde bronnenuitgaven voor professionals en belangstellenden” in E. Dijkhof en M. van Gent (red.), Uit diverse bronnen gelicht. Opstellen aangeboden aan Hans Smit ter gelegenheid van zijn vijfenzestigste verjaardag (Den Haag 2007) p. 277-291.
 • “‘Cette grande inertie qu’on rencontre sans cesse dans la marche des affaires’. Lodewijk Napoleon als wetgever en uitvoerder” in: De Negentiende eeuw. Documentatieblad Werkgroep 19e eeuw 30 (2006) p. 177-191. Vertaald als: “Louis Bonaparte aux prises avec l’inertie hollandaise” in: A. Jourdan (red.), Louis Bonaparte, Roi de Hollande (Parijs, 2010) p. 113-129.

Publications

Contributions to institute publications:

Other publications:

Publications related to projects, methodology and archives

 • “‘Bewezen met authenticque stukken’. Juridisch-oudheidkundige drijfveren tot het uitgeven van teksten op het terrein van de vaderlandse geschiedenis in de achttiende eeuw” in: Bron en publikatie. Voordrachten en opstellen over de ontsluiting van geschiedkundige bronnen, uitgegeven bij het 75-jarig bestaan van het Bureau der Rijkscommissie voor Vaderlandse Geschiedenis (‘s-Gravenhage, 1985), p. 78-99.
 • “Perkamenten blindgangers? Patriotten, prinsgezinden en de archieven van hun overheden” in: De Droom van de Revolutie. Nieuwe benaderingen van het Patriottisme (Amsterdam, 1988), p. 71-81.
 • “Van bouwstoffen tot aanknopingspunt. De opzet van grote bronnenuitgaven in de laatste anderhalve eeuw” in: Theoretische Geschiedenis XVII (1990) p. 393-409.
 • Johanna Roelevink and Augustus J. Veenendaal, jr, “Undeleting the Dutch Past: The Netherlands Government Commission on National History” in: Documentary Editing XII (1990), p. 45-48.
 • “‘t Welck doende etcetera. Lobbyen bij de Staten-Generaal in de vroege zeven tiende eeuw” in: Jaarboek Die Haghe C (1990), p. 153-167.
 • Leidraad voor het indiceren van een bronnenuitgave. Red. J. Roelevink met medewerking van P.J. Drooglever, M.T.A. Schouten en A.J. Veenendaal jr. Instituut voor Nederlandse Geschiedenis. Den Haag, 1993.
 • “Navigating new waters: The Project ‘Resolutions of the States-General 1576-1670′” in: A.J. Veenendaal en J. Roelevink eds., Unlocking government archives of the early modern period. Papers presented at a workshop held at the Institute of Netherlandse History, The Hague, 17-18 november 1994. The Hague, 1995.
 • “De verhouding tussen kerk en overheid in de zeventiende eeuw” en “De verhouding tussen kerk en overheid in de achttiende eeuw” in: C. Augustijn, F.G.M. Broeyer, P. Visser en E.G.E. van der Wall red., Reformatica. Teksten uit de geschiedenis van het Nederlandse protestantisme (Zoetermeer, 1996) p. 131-134 en 173-175.
 • “Waden door woorden. Inhoudelijke ontsluiting van elektronische tekst” in: VGI Cahier II (1999) p. 103-120.
 • “Hete adem en koude kermis. De werkomstandigheden van de ambtenaren van de secretarie van staat van Lodewijk Napoleon” in: Bijdragen en Mededelingen voor de Geschiedenis der Nederlanden CXVII (2002) p. 1-24.
 • “Kerken in de Bataafs-Franse tijd. Het project Beschrijvend Bronnenmateriaal van de Bataafs-Franse tijd 1795-1813″ in: Nieuwsbrief Stichting Studie der Nadere Reformatie nr. 17 (voorjaar 2002) p. 4-6.
 • “De herder als schaap. Begeleiding en correctie van ‘moeilijke’ dominees’” in: Tijdschrift voor Nederlandse Kerkgeschiedenis V (2003) p. 67-74.
 • “‘Cette grande inertie qu’on rencontre sans cesse dans la marche des affaires’. Lodewijk Napoleon als wetgever en uitvoerder” in: De Negentiende eeuw. Documentatieblad Werkgroep 19e eeuw 30 (2006) p. 177-191.
 • “Louis Bonaparte aux prises avec l’inertie hollandaise” in: A. Jourdan (red.), Louis Bonaparte, Roi de Hollande (Parijs, 2010) p. 113-129.
 • “Tussen natte vinger en keurslijf. Korte handleiding voor het samenstellen van eenvoudige en ingewikkelde bronnenuitgaven voor professionals en belangstellenden” in E. Dijkhof en M. van Gent (red.), Uit diverse bronnen gelicht. Opstellen aangeboden aan Hans Smit ter gelegenheid van zijn vijfenzestigste verjaardag (Den Haag 2007) p. 277-291.
 • “The Sticky pathfrom interesting subject to quality publication. Projects devoted to the Batavian-French period by the Institute of Netherlands History, 1905 to the present” in: Tijding (webpublicatie ING) 2010.

Selection of other publications

 • Gedicteerd verleden. Het onderwijs in de algemene geschiedenis aan de universiteit te Utrecht, 1735-1839, Amsterdam/Maarssen, 1986. Proefschrift Vrije Universiteit.
 • “Historia et antiquitates. Het geschiedenisonderwijs aan het Athenaeum Illustre van Amsterdam in de 18e eeuw tussen polyhistorie en Verlichting” in: Theoretische Geschiedenis X (1983), p. 281-30.
 • “Historia gentium. Ph. W. van Heusde and the teaching of history at the University of Utrecht in the first decade of the XIXth century” in Lias XIII (1986), p. 123-137.
 • “‘Gepromoveerde ezels’. Enkele kanttekeningen bij de origine en de originaliteit van dissertaties en disputaties” in: Batavia Academica IV (1986), p. 25-37.
 • “‘Invalides, onwillige en combattanten’. Aanstaande regenten op de achttiende-eeuwse universiteit” in Bulletin Werkgroep Elites VIII (1987), p. 21-34
 • “Vows made in storms… Two Utrecht professors among Orangists and Patriots” in: Church, Change and Revolution. The transactions of the fourth Anglo-Dutch Church History Colloquium (Exeter, 30 august-3 september, 1988) (Leiden, 1991) p.192-204.
 • “Lux veritatis, magistra vitae: “The Teaching of History at the University of Utrecht in the Eighteenth and the Early Nineteenth Centuries” in History of Universities VII (1988), p. 149-174.
 • “Imago vetustatis. Het oudheidkundige onderwijs van Christophorus Saxe in nationale en internationale contekst” in: Documentatieblad Werkgroep Achttiende Eeuw XXII (1990), p. 27-39.
 • “Het Babel van de geleerden. Latijn in het Nederlandse universitaire onderwijs van de achttiende en de negentiende eeuw” in: Jaarboek van de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde te Leiden 1989-1990 (Leiden, 1991), p.33-43.
 • “‘Eenen eik, die hondert jaren behoefde, om groot te worden’. Koning Willem I en de universiteiten van het Verenigd Koninkrijk” in: C.A. Tamse en E. Witte eds., Staats- en Natievorming in Willem I ‘s koninkrijk (1815-1830). Brussel/Baarn, 1992, p. 286-309.
 • “Alte Liebe, Neue Initiativen. Deutsche und niederlandische Universitaten im 18. und fruhen 19. Jahrhundert” in: Jahrbuch des Zentrums fur Niederlande Studien [Westfalische Wilhelms-Universität Munster] 3 (1992) p. 53-66.
 • “Het rapport van de Commissie Van der Duyn van Maasdam over het Hoger Onderwijs uit 1814″ in: Batavia Academica X (1992-1993) p. 1-61.
 • “In the beginning was chronology: an early eighteenth-century attempt to model the eschaton on the creation” in: Prophecy and Eschatology. Studies in Church History. Subsidia (Oxford, 1994) p. 151-166.
 • “Curriculum and Practice in University teaching in the Low Countries and England 1800-1850″ in: J.M. Fletcher and H. de Ridder-Symoens eds, Lines of Contact. Proceedings of the Second Conference of Belgian, British, Irish and Dutch Historians of Universities held at St Anne’s College Oxford 15-17 September 1989. Studia Historica Gandensia 279 (Gent, 1994) p. 85-97.
 • “De offers waard. Verlicht universitair overheidsbeleid in Nederland” in: Spiegel Historiaal XXXI (april/mei 1996) p. 190-195.
 • “Deed Van Deursen wel goed zijn best?. De beoordeling van Utrechtse beursstudenten in de Bataafs-Franse tijd” in: M. Bruggeman, E. Geudeke, M. van Os, J. Roelevink en G.J. Schutte, red., Mensen van de Nieuwe Tijd. Een liber amicorum voor A.Th. van Deursen. Amsterdam, 1996.