Nederlands | English

Naast de politieke geschiedenis van parlementaire instellingen en politici is er een onderstroom geweest van politieke activiteit in de ‘civil society’, het netwerk van verenigingen en personen dat in de openbare sfeer opereerde, maar los van staat en markt. Soms werd deze onderstroom even bovenstroom, zoals ten tijde van de patriotten in de 18e eeuw en bij de opkomst van de kiesverenigingen in de 19e eeuw.
Het project Politieke sociabiliteit wil een aanzet leveren voor nader onderzoek naar verenigingen die, al of niet officieel, een kader boden voor politieke gedachtenwisseling en politieke actie. Door te kiezen voor een periode die de 18e met de 19e eeuw verbindt, worden effecten op de langere termijn zichtbaar. Met name van de mogelijke politieke betekenis van de herensociëteiten tijdens de regering van de eerste koningen is nog weinig bekend. Het streven is opgave te doen van de datum van stichting, de statuten, de stichters, het aantal leden, de vergaderplaats en het archief van de gevonden instellingen, op basis van literatuur, kranten, eigen archieven van verenigingen en archieven van overheden en gerechtshoven.

Contact

dr. Joke Roelevink