Nederlands | English
 

Over ons

Huygens ING: wat doen wij? from Huygens ING on Vimeo.

Onze bestaansreden: een slimme democratie met betrokken burgers
Een democratische samenleving als de Nederlandse heeft weldenkende en actief participerende burgers nodig, bewust van hun identiteit en in staat verstandige keuzes te maken. Betrokkenheid bij de maatschappij kan echter moeilijk bestaan zonder een idee van hoe deze tot stand is gekomen en begrip van de werking. Cultuurparticipatie en goed up-to-date onderwijs in geschiedenis, taal en cultuur zijn daarbij essentieel. De basis hiervoor wordt gelegd door hoogwaardig onderzoek in de geesteswetenschappen. Als grootste onderzoeksinstituut in de Nederlandse humaniora speelt het Huygens Instituut voor Nederlandse Geschiedenis (Huygens ING) daarbij een vooraanstaande rol.

Ons doel: een nieuw licht op de ontwikkeling van Nederland
De centrale vraag die het Huygens ING stelt, is hoe Nederland zich heeft ontwikkeld tot het land van nu. Hoe zijn onze identiteiten ontstaan? Wat maakt Nederland tot Nederland, wat maakt Nederlanders tot Nederlanders? Het Huygens ING is op zoek naar nieuwe antwoorden, die vaak verscholen liggen in moeilijk toegankelijke bronnen. Voor analyse zetten we niet alleen onze extensieve kennis in, maar ook geavanceerde digitale methoden en technieken. Onze antwoorden komen in de vorm van monografieën en artikelen, tekstedities, bronnenpublicaties, databases en websites. Ook experimenteren we met nieuwe disseminatievormen als apps en serious games.

Onze aanpak: geavanceerd, fundamenteel en interdisciplinair
Ons uitgangspunt is dat digital humanities de komende tijd voor doorbraken zullen zorgen in het geesteswetenschappelijk onderzoek. Er komt steeds meer digitaal materiaal beschikbaar, waardoor het mogelijk wordt grote datasets te vormen voor analyse. We denken dat nieuwe methoden en technieken het best ontwikkeld worden in een omgeving waar wetenschappers van verschillende pluimage nauw samenwerken met technici. Het Huygens ING wil een creatieve incubatieomgeving vormen voor nieuwe ontwikkelingen in de geesteswetenschappen.

Voor een diepgaand begrip van historie en cultuur is echter meer nodig dan techniek. Nieuwe historische ontdekkingen worden vaak gedaan in nog niet bekeken bronnen. Om historische teksten te doorgronden is vaak bijzondere geesteswetenschappelijke expertise nodig, al is het alleen maar om de oudere taalvormen in hun historische context te kunnen begrijpen. Veel van deze expertise is bezig te verdwijnen aan de Nederlandse universiteiten, maar wordt juist gekoesterd in het Huygens ING. Onze onderzoekers zijn in staat teksten uit alle periodes van de Nederlandse geschiedenis te begrijpen en voor anderen begrijpelijk te maken.

Daarbij streeft het Huygens ING ernaar de grenzen tussen verschillende geesteswetenschappelijke disciplines te doorbreken. Ook dat kan nieuwe inzichten opleveren. Daarom werken bij ons historici, letterkundigen, informatici en andere wetenschappers samen om vanuit hun eigen discipline licht te werpen op de ontwikkeling van Nederland.

Onze doelgroepen
Het Huygens ING wil zowel wetenschappelijke als maatschappelijke impact hebben. We richten ons dus niet alleen op collega-onderzoekers, maar we werken ook voor het onderwijs, de erfgoedinstellingen, het bedrijfsleven, overheden en een breed in cultuur geïnteresseerd publiek. Onze onderzoeksresultaten komen dus in vele vormen en hebben een groot bereik.