Nederlands | English

In de eerste naoorlogse jaren leefde bij veel Nederlanders de wens om in een ander land te wonen. Met het oog op de snelle bevolkingsgroei en de daarmee samenhangende werkgelegenheidsproblematiek, speelde de Nederlandse overheid in op deze verlangens door gedurende ruim tien jaar emigratie actief te stimuleren. Maatschappelijke organisaties waren zowel bij de vorming als bij de uitvoering van dit beleid betrokken. Uiteindelijk zou in de jaren 1945-1967 bijna een half miljoen Nederlanders naar het buitenland vertrekken.

Deze onderzoeksgids ontsluit de belangrijkste overheidsarchieven en particuliere archieven met bronnen op het gebied van het naoorlogs emigratiebeleid van Nederland. Door middel van institutionele beschrijvingen beoogt de gids aan zowel de wetenschappelijke gebruiker als aan andere geïnteresseerden duidelijkheid te bieden over de werkwijze van diverse betrokken instellingen en organisaties op dit beleidsterrein.  De gids biedt daarnaast inzicht  in de dwarsverbanden die er bestaan tussen de verschillende archieven.

De gids biedt uitgangspunten voor nader onderzoek op het gebied van de naoorlogse emigratie, maar ook voor historische studies in het kader van verzuilingsonderzoek, vrouwengeschiedenis of sociaal-economische onderwerpen.