Nederlands | English
 

Mapping Nodes and Notes: hoe stagiaires netwerken in kaart brengen

 

Twee stagiaires die aan het project Mapping Nodes and Notes werken leggen uit wat zij doen en wat voor rol zij spelen in het onderzoek.

 

Tijdens mijn stage bij het project Mapping Nodes and Notes in Networks van de afdeling wetenschapsgeschiedenis houd ik me bezig met het onderzoeken van het netwerk van de Delftse apotheker Corvinus die in 1590 naar Rome emigreerde. Ik probeer te onderzoeken wat zijn motieven waren om naar Rome te vertrekken en hoe hij daar een bestaan heeft op kunnen bouwen. Corvinus wordt in de literatuur vaak beschreven als iemand die nauwe banden had met schilders die ook vanuit de Nederlanden naar Rome zijn getrokken en ik probeer te achterhalen of hij daadwerkelijk contact met deze schilders had en waarom. Zo blijkt bijvoorbeeld dat zijn dochter Madalena Corvina ook schilder is geworden, dus dat er waarschijnlijk banden bestaan tussen zijn familie en een deel van het artistieke circuit in Rome in het begin van de zeventiende eeuw. Dit is interessant in het kader van mijn onderzoeksmaster Arts and Culture, waarin ik me bezighoud met de wisselwerking tussen kunst en wetenschap in de vroegmoderne periode.

Het onderwerp sluit aan bij het uitgangspunt van het project Mapping Nodes and Notes, dat hoopt meer informatie te kunnen verzamelen over het ontstaan van de creatieve industrie in Rome en de rol die Nederlanders daarin speelden. In dat kader is het bijvoorbeeld interessant om te kijken naar de verschillende adressen waarop Corvinus heeft gewoond. Hij woonde in een andere buurt in Rome dan de meeste Nederlandse immigranten, namelijk een buurt waar veel belangrijke figuren uit die tijd woonden, waardoor het lijkt alsof hij een zeer succesvol apotheker is geweest. Een voorbeeld daarvan is Federico Cesi, die de Accademia dei Lincei oprichtte, waarmee Corvinus waarschijnlijk contact had.

Simone Wegman

Dat Corvinus waarschijnlijke nauwe contacten had met het wetenschappelijke circuit van Rome sluit goed aan bij de casus waarop ik me gericht heb binnen het project. Hoewel we een andere invalshoek hebben kunnen er dus belangrijke relaties worden gezien tussen onze gegevens. Tijdens mijn stage heb ik me verdiept in het netwerk rondom wetenschappelijke, literaire en artistieke genootschappen in Florence en Rome. Zo heb ik correspondenties, publicaties en biografische gegevens ingevoerd en gevisualiseerd, waardoor ik potentiële relaties van netwerken van personen en hun posities ten opzichte van de Italiaanse academies heb kunnen vaststellen.

De digitale tool Nodegoat maakt het mogelijk om verschillende soorten netwerken over elkaar heen te leggen waardoor ook het netwerk van Corvinus ten opzichte van de Italiaanse academies kan worden gevisualiseerd. Zo had Corvinus bijvoorbeeld ook contact met Johannes Faber, secretaris van de Accademia dei Lincei en werkte hij samen met kunstenaars die lid waren van de kunst academie (Accademia di San Luca) en de Nederlandse schildersgroep de Bentvueghels, een soort van broederschap van Nederlandse en Vlaamse kunstenaars in Rome. Effectief onderzoek naar de culturele geschiedenis door middel van digitale data-ontsluiting en netwerkvisualisatie is voor mij een nieuwe en interessante invalshoek om de geschiedenis van de culturele industrie te benaderen. Bovendien heeft het project zowel raakvlakken met mijn bachelor Italiaans, als mijn master Book, Digital and Media Studies, wat deze stage tot een geweldige ervaring heeft gemaakt.

Ingeborg van Vugt