Missie, visie en strategie

Missie

Het Huygens Instituut is het nationale instituut voor onderzoek naar de Nederlandse geschiedenis en cultuur. Dat doen we in internationaal perspectief. Onze opdracht is om historische geschreven bronnen en literaire teksten op innovatieve manieren te bestuderen. We willen deze bronnen en teksten voor iedereen toegankelijk maken en houden.

Visie

Wij beogen het toonaangevende kennisinstituut te zijn voor alles wat en iedereen die met Nederlandse geschiedenis en cultuur te maken heeft. Onze ambitie is om de bestudering van het Nederlandse verleden inclusiever te maken: we willen meer recht doen aan de veelzijdige en meerstemmige geschiedenis en cultuur van dit land.

Kernwaarden

Het Huygens Instituut wil een eerlijke en sociale organisatie zijn, die staat voor integriteit, discretie, respect, en inclusiviteit. We staan voor openheid, samenwerking, en zelfreflectie.

Strategie

Wij geven invulling aan onze missie door wetenschappelijk onderzoek te bedenken, uit te voeren en er zo transparant mogelijk over te communiceren. We ontwikkelen instrumenten om historische en culturele data in kaart te brengen en te analyseren. We nemen een sleutelpositie in bij het bouwen aan een nationale digitale infrastructuur voor de geesteswetenschappen. Hierin speelt de afdeling Digitale Infrastructuur van het Humanities Cluster een centrale rol. Samen met onze partners creëren we gestructureerde datasets die voor iedereen vrij toegankelijk zijn.

Zes groepen en gedeelde thema’s

Wij hebben zes onderzoeksgroepen , die zich toeleggen op (1) politieke cultuur en geschiedenis; (2) levenslopen; (3) computationele literatuurwetenschap; (4) kennis- en kunstpraktijken; (5) digitale edities; en (6) Nederlandse cultuur en identiteit. Een cruciale rol wordt vervuld door digitale infrastructuur, data en instrumenten.

Instituutsbrede thema’s zijn kennisnetwerken, biografische gegevens, en de omgang met klimaat, weer en energie.

Partners

Wij werken samen met universiteiten in binnen- en buitenland, landelijke onderzoeksscholen, onderzoeksinstituten, archieven, musea, kenniscentra, maatschappelijke organisaties en de creatieve sector.

Financiering

Het Huygens Instituut is een instituut van de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen. Deze Akademie wordt door de Nederlandse overheid wordt gefinancierd. Daarnaast wordt een aanzienlijk deel van het onderzoek van ons Instituut op projectbasis gefinancierd door de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO), door de Europese Unie (Horizon Europe), en soms ook door particuliere fondsen, stichtingen, erfgoedinstellingen en lokale overheden.