Nederlands | English
Loading Events
09 februari 2018

Anne-Marie Mreijen schreef een biografie over de Nederlandse politicus Marinus van der Goes van Naters (1900-2005), de eerste fractievoorzitter van de PvdA en icoon van de sociaaldemocratie. Ze verdedigt het als proefschrift op 9 februari aan de Faculteit Geesteswetenschappen.

Marinus van der Goes van Naters

Marinus van der Goes van Naters was als telg van de Nederlandse aristocratie een opvallende figuur in de sociaaldemocratische beweging. Geboren op 21 december 1900 als jongste van drie kinderen, groeide hij op in een vooraanstaand protestants-liberaal milieu in het katholieke Nijmegen. Hij leverde een belangrijke bijdrage aan de vernieuwing van de sociaaldemocratie en stond aan de wieg van de Europese integratie. Deze biografie onderzoekt zijn leven aan de hand van vier thema’s die in zijn leven een belangrijke rol speelden: zijn werk als politicus, zijn opleiding als jurist, de verschillende plekken waar hij politiek bedreef en de manier waarop hij zelf op zijn betekenis gereflecteerd heeft.

Drs. Anne-Marie Mreijen
Drs. Anne-Marie Mreijen

Uitgesproken en eigengereid, maar altijd betrokken

Gedurende zijn leven, dat meer dan honderd jaar omvatte, was hij getuige van de grote gebeurtenissen van de twintigste eeuw: de Eerste Wereldoorlog en de Russische revolutie, de opmars van het nationaal-socialisme en de Tweede Wereldoorlog, de naoorlogse wederopbouw en de opkomst van de verzorgingsstaat, de Europese integratie, dekolonisatie en de opkomst van nieuwe sociale bewegingen vanaf het einde van de jaren zestig. In een snel veranderende maatschappij bleef hij onmiskenbaar zijn persoonlijke toon zetten: uitgesproken, eigengereid, maar altijd betrokken. De laatste twee decennia van zijn lange leven fungeerde hij als vraagbaak voor nieuwe generaties progressieve politici.

Icoon van de sociaaldemocratie

Hoewel hij naast zijn fractievoorzitterschap van de PvdA tussen 1945 en 1951 geen hoog politiek ambt bekleedde, werd hij aan het eind van zijn leven als icoon van de sociaaldemocratie betiteld. Deze reputatie kwam voort uit zijn werk als politicus in diverse gremia en de transnationale netwerken waar hij deel van uitmaakte, de staatsrechtelijke blik die hij als jurist op het sociaaldemocratisch gedachtegoed had, en de manier waarop hij tijdens zijn leven bijdroeg aan het beeld dat van hem zou blijven bestaan.

Locatie:
Senaatszaal, Academiegebouw,
Domplein 29
Utrecht