Nederlands | English
 

Eef Dijkhof

Biografie:

Eef Dijkhof studeerde Middeleeuwse geschiedenis aan de Universiteit van Amsterdam, waar hij in 1997 promoveerde op een proefschrift over het oorkondewezen van de belangrijkste steden en kloosters in Holland en Zeeland in de dertiende en het eerste kwart van de veertiende eeuw. Hij is gespecialiseerd in het bestuderen en het uitgeven van Middeleeuwse oorkonden en publiceerde diverse bronnenuitgaven en studies op dit terrein. Sinds 2001 is hij werkzaam bij het Huygens ING waar hij onder meer betrokken was bij de uitgave van deel V van het Oorkondenboek van Holland en Zeeland, en deel V van de bronnenuitgave over de geschiedenis van de dagvaarten van de staten en steden van Holland en Zeeland. Momenteel is hij projectleider van het ‘Repertorium van Ambtenaren en Ambtsdragers van de graven van Holland en Zeeland in de Middeleeuwen’ (RAA II). Daarnaast is hij algemeen secretaris van Porta Historica, een netwerk dat in 2006 op initiatief van het Huygens ING is opgericht en internationaal onderzoekers en instituten samenbrengt die zich bezighouden met het ontsluiten, editeren en analyseren van historische bronnen.

Onderzoeks- en andere projecten:

Belangrijkste publicaties:

 • ‘Goatskin and growing literacy: The penetration of writing in the former counties of Holland and Zeeland in the thirteenth century in relation to the changes of the internal en external features of the charters issued’, in: K. Heidecker, red., Charters and the use of the written word in medieval society, Turnhout 2000 (Utrecht Studies in medieval literacy 5), p. 101–112.
 • (m.m.v. J.G. Kruisheer) Oorkondenboek van Holland en Zeeland tot 1299, V, 1291 tot 1299, Den Haag 2005.
 • ‘Die Entstehung der Abtei Graefenthal und deren Beziehung zur Münsterabtei Roermond – Eine diplomatische Untersuchung zur Gründung der Abtei’. In: Graefenthal. Ein Kloster der Zisterzienserinen am Niederrhein (Arbeitsheft der rheinische Denkmalpflege 72 [2008]) p. 49-62.

Publicaties

Bijdragen aan instituutspublicaties:

 • (met J.G. Smit, m.m.v. M.-C. Le Bailly en M.J.C. Swüste) Bronnen voor de geschiedenis van de Staten en steden van Holland voor 1544, V, 1494-1506, Den Haag 2010 (Rijks Geschiedkundige Publikatiën, Grote Serie nr. 262)
 • (met M.S. Polak, m.m.v. V. Paquay en H. van Engen) Oorkondenboek van de abdij Kloosterrade, 1108–1381, Den Haag 2004: Oorkondenboek van de abdij Kloosterrade.
 • Oorkondenboek van Gelre en Zutphen tot 1326, V, Abdij Grafenthal bij Goch (eerste gedeelte), ‘s-Gravenhage 1993 (Rijks Geschiedkundige Publicatiën uitgegeven door het Instituut voor Nederlandse Geschiedenis).
 • Uit diverse bronnen gelicht (Opstellen aangeboden aan Hans Smit ter gelegenheid van zijn vijfenzestigste verjaardag (zie onder Bundels).

Overige publicaties:

Bronnenpublicaties

 • (met M. Mulder en P. van Reenen) ‘Een vidimus uit 1292 en enige aanverwante teksten die ontbreken in het corpus “Gysseling”‘, Taal en Tongval 54 (2002), p. 47–67.
 • (met J.W.J. Burgers) De oudste stadsrekeningen van Dordrecht, 1283–1287, Hilversum 1995 (Apparaat voor de geschiedenis van Holland 11).
 • (m.m.v. J.G. Kruisheer) Oorkondenboek van Holland en Zeeland tot 1299, V, 1291 tot 1299, Den Haag 2005.

Bundels

 • (met M.J. van Gent) ed., Uit diverse bronnen gelicht. Opstellen aangeboden aan Hans Smit ter gelegenheid van zijn vijfenzestigste verjaardag, Den Haag 2007.
 • (met D.P. Blok, J.W.J. Burgers, P.A. Henderikx en G. van Herwijnen) ed., Datum et actum. Opstellen aangeboden aan Jaap Kruisheer ter gelegenheid van zijn vijfenzestigste verjaardag, Amsterdam 1998 (Publicaties van het Meertens Instituut 29).
 • (met J. Goossens en J. Van Loon) ed., De verschriftelijking van het Nederlands: Taal en Tongval themanummer 12 (1999, verschenen 2001).

Boeken en artikelen

 • ‘Transcriptie van de oudste rekening (1373-1375)’ in: Huib J. Zuidervaart,  Ridders, Priesters en Predikanten in Schelluinen. De geschiedenis van een Commanderij van de Ridderlijke Duitsche Orde, Balije van Utrecht, Hilversum 2013, 164–171.
 • ‘Elisabeth van Engeland, prinses’, in: (1001) Vrouwen uit de Nederlandse geschiedenis, samengesteld door Els Kloek [m.m.v. Anna de Haas], Nijmegen 2013, 35–36. Ook gepubliceerd in het Digitaal Vrouwenlexicon Nederland: http://resources.huygens.knaw.nl/vrouwenlexicon/lemmata/data/ElisabethvanEngeland.
 • ‘Bewaren of weggooien; afschrijven of verplaatsen. Het papieren cartularium van de graven van Holland en Zeeland en de politieke en ambtelijke zorg voor het grafelijke archief in 1299’, in: Chancelleries princières et Scriptoria dans les anciens Pays-Bas Xe-XVe siècles / Vorstelijke kanselarijen en Scriptoria in de Lage Landen, 10de-15de eeuw, Th. de Hemptinne en J.-M. Duvosquel,ed., s.l. 2010 (ook Bulletin de la Commission Royale d’Histoire / Handelingen van de Koninklijke Commissie voor Geschiedenis 176/2 (2010)) 361–380.
 • (met Ida Nijenhuis, Jan Burgers, Karin van Leeuwen en Marijke van Faassen) ‘Representation and governance in the Netherlands, 1250-1983: materials for a comprehensive history of politics’ in: Parliaments, Estates & Representation 29 (november 2009), 3–15.
 • ‘Die Entstehung der Abtei Graefenthal und deren Beziehung zur Münsterabtei Roermond – Eine diplomatische Untersuchung zur Gründung der Abtei’. In: Graefenthal. Ein Kloster der Zisterzienserinen am Niederrhein (Arbeitsheft der rheinische Denkmalpflege 72 [2008]) 49–62.
 • (met Jan Burgers), ‘Representation and Governance ca. 1250-1983. A program of the Institute of Netherlands History’, [juni 2008, op de website van Porta Historica].
 • ‘Tussen koning en graven. Het leven van Elisabeth Plantagenet, gravin van Holland en Zeeland, gravin van Hereford en Essex (1282-1316)’ in: E.C. Dijkhof en M.J. van Gent, ed., Uit diverse bronnen gelicht. Opstellen aangeboden aan Hans Smit ter gelegenheid van zijn vijfenzestigste verjaardag (Den Haag 2007), 61–80.
 • ‘Op weg naar autonomie’ in: M. Carasso-Kok, ed., Geschiedenis van Amsterdam tot 1278. Een stad uit het niets. Amsterdam 2004, 63–73.
 • ‘De Begeerte’ in: M. Carasso-Kok, ed., Geschiedenis van Amsterdam tot 1278. Een stad uit het niets. Amsterdam 2004, 180.
 • Het oorkondewezen van enige kloosters en steden in Holland en Zeeland, 1200–1325, Leuven 2003 (Schrift en Schriftdragers in de Nederlanden in de Middeleeuwen 3; eerder verschenen als proefschrift Amsterdam 1997 onder de titel Het oorkondenwezen van enige kloosters en steden in Holland en Zeeland, 1200–1325).
 • ‘De relatie tussen de grafelijke kanselarij en het Egmondse scriptorium gedurende de dertiende eeuw’ in: G.N.M. Vis, ed., De abdij van Egmond. Geschreven en beschreven, Hilversum 2002 (Egmondse Studiën 4), 31–57.
 • ‘Over originelen en afschriften in taalkundig onderzoek. De rol van de schrijver en de redacteur bij de totstandkoming van oorkonden’ in: E. Dijkhof, J. Goossens en J. Van Loon, ed., De verschriftelijking van het Nederlands: Taal en Tongval themanummer 12 (1999, verschenen 2001), 55–80.
 • ‘Goatskin and growing literacy: The penetration of writing in the former counties of Holland and Zeeland in the thirteenth century in relation to the changes of the internal en external features of the charters issued’, in: K. Heidecker, ed., Charters and the use of the written word in medieval society, Turnhout 2000 (Utrecht Studies in medieval literacy 5), 101–112.
 • ‘The growing literacy in the towns of the county of Holland and Zeeland’ in: W. Prevenier en Th. de Hemptinne, ed., La diplomatique urbaine en Europe au moyen âge. Actes du congrès de la Commission internationale de Diplomatique, Gand, 25–29 août 1998, Leuven-Apeldoorn [2000] (Studies in Urban social, economie and political history of the medieval and early modern Low Countries 9), 133–142.
 • ‘De verschriftelijking in Zeeland: De doordringing van het ambtelijk schriftgebruik in de omgeving van de stadsbesturen en de ambachtsheren in de dertiende eeuw’, Zeeland. Tijdschrift van het Koninklijk Zeeuwsch Genootschap der Wetenschappen 9/1 (2000), 2–9.
 • ‘Het ontstaan van de abdij Grafenthal bij Goch en haar relatie met de Munsterabdij te Roermond. Een diplomatisch onderzoek naar de stichting van een abdij’ in: D.P. Blok, J.W.J. Burgers, E.C. Dijkhof, P.A. Henderikx, G. van Herwijnen, ed., Datum et actum. Opstellen aangeboden aan Jaap Kruisheer ter gelegenheid van zijn vijfenzestigste verjaardag, Amsterdam 1998 (Publicaties van het Meertens Instituut 29), 139–165.
 • (met J.W.J. Burgers en J.G. Kruisheer) ‘De doordringing van het schrift in de samenleving in Holland en Zeeland tijdens graaf Floris V’ in: D.E.H. de Boer, E.H.P. Cordfunke en H. Sarfatij, ed., Wi Florens … De Hollandse graaf Floris V in de samenleving van de dertiende eeuw, [Utrecht 1996], 191–211.
 • ‘De economische en fiscale politiek van de graven van Holland in de dertiende eeuw’ in: Bijdragen en Mededelingen betreffende de geschiedenis der Nederlanden 108 (1993), 3–12.
 • ‘Zegelen in Middelburg. Beoorkonding, bezegeling en institutionele ontwikkeling in Middelburg in de dertiende en het eerste kwart van de veertiende eeuw’ in: Archief. Mededelingen van het Koninklijk Zeeuwsch Genootschap der Wetenschappen 1992, 57–87.
 • ‘”Omme de meeste schade metter mynstere te verhuedene”, lijf- en erfrenten in Gouda’ in: Skript. Historisch Tijdschrift 7/1 (1985), 20–29, 50.
 • (met H.W. Dokkum) ‘Oude Dordtse lijfrenten’ in: L.M. VerLoren van Themaat, ed., Oude Dordtse Lijfrenten. Stedelijke financiering in de vijftiende eeuw, Amsterdam 1983, 37–88.

Congresbijdragen en presentaties

 • 2014, februari 5, Maastricht: ‘Sheep and goatskin as material for parchment in the thirteenth and fourteenth century’, Medieval Documents as Artefacts 1100-1600, Congres van de werkgroep ‘Schrift en Schriftdragers in de Nederlanden in de Middeleeuwen’ m.m.v. Huygens ING en Regionaal Historisch Centrum Limburg.
 • 2013, juli 12, Ann Arbor (Michigan, VS): ‘Genetic Criticism and Editions of Historical Sources’, 35th annual meeting van de Association of Documentary Editing; Posterpresentatie [view poster].
 • 2012, november  22, Amsterdam: ‘Critique génétique and “méthode diplomatique”’, Editing fundamentals: Historical and literary paradigms in source editing, The 9th conference of the European Society for Textual Scholarship.
 • 2011, Oktober 21, Salt Lake City (Utah, VS): ‘Corpora and Tools. Editing and researching medieval charters in the Netherlands’, 33th annual meeting van de Association of Documentary Editing
 • 2010, juni 4, Strasbourg: ‘Civil servants and the growing production of charters in the County of Holland and Zeeland in the 13th century’, Chancelleries, scriptoria, lieux d’écriture: journée d’étude sur la production des actes de la pratique au XIIIe siècle, georganiseerd door de Universiteit van Straatsburg.
 • 2009, december 12, Brussel: ‘Bewaren of weggooien; afschrijven of verplaatsen. Het papieren cartularium van de graven van Holland en Zeeland en de politieke en ambtelijke zorg voor het grafelijke archief in 1299’, Vorstelijke kanselarijen en scriptoria in de lage landen, 10e–15e eeuw, colloquium georganiseerd door de Koninklijke Commissie voor Geschiedenis.
 • 2008, oktober 24, Tucson (Arizona, VS): ‘^Some aspects of^ traditions in documentary editing in ↑the United States↓ and /Europe /’, 30th annual meeting van de Association of Documentary Editing.
 • 2008, september 8, Den Haag: ‘Traditions in documentary editing in de United States and Europe’, Seminar on the editing of historical sources: principles, traditions and practice, Instituut voor Nederlandse Geschiedenis en Porta Historica, a Network of Institutions Editing Historical Sources.
 • 2007, november 14-15, Charlottesville en Monticello (Virginia, VS): ‘Representation and Governance in the Netherlands, ca. 1250-1983: a Program of the Institute of Netherlands History’, voordrachten gehouden bij het bezoek aan de redactie van de The Papers of George Washington, Universiteit of Virginia, Charlottesville, en de redactie van The Papers of Thomas Jefferson, Retirement Series, Robert H. Smith International Center for Jefferson Studies, Monticello.
 • 2005, december 14, Den Haag: ‘Het gebruik van het schrift als instrument van de grafelijke macht’, Schrift en Macht, Symposium ter gelegenheid van het verschijnen van deel vijf van het Oorkondenboek van Holland en Zeeland, 1291–1299 en van de Index van namen
 • 2004, juli 12, Leeds: ‘Literacy, Administration and Power in the Northern Low Countries in the 13th Century’, International Medieval Congres, University of Leeds.
 • 1999, april 29, Utrecht: ‘Goatskin and Growing Literacy’, Symposium Oorkonden: De verschriftelijking van de middeleeuwse samenleving, Pionierproject Verschriftelijking Universiteit van Utrecht.
 • 1999, oktober 22, Gent: ‘Over originelen en afschriften: de rol van scriptor en dicator bij de totstandkoming van oorkonden’, Taal en Tongval colloquium n.a.v. de 750ste verjaring van de oudste Nederlandse gedateerde oorkonde, Meertens Instituut Amsterdam, Vakgroep Nederlandse taalkunde Universiteit van Gent, Koninklijke Academie voor Nederlandse Taal- en Letterkunde te Gent.
 • 1998,november 6, Middelburg: ‘De verschriftelijking van Zeeland’, Symposium Het Zeeland van de Keuren, Stichting Regionale geschiedbeoefening Zeeland, Provincie Zeeland, Rijksarchief in Zeeland en Meertens Instituut Amsterdam.
 • 1998, November 27, Utrecht: ‘The growing literacy in the towns of Holland and Zeeland’, Workshop Folgen der Schriftlichkeit, Westfälische Wilhelmsuniversität Münster, Onderzoekschool Mediëvistiek and Utrecht University.
 • 1998, augustus 28, Gent: samen met G.A.M. Van Synghel “Urban diplomatics in the Netherlands”. Conference of the Commission Internationale de la Diplomatique.