Nederlands | English
 

Jan Burgers

 • Prof. dr. Jan Burgers
 • Senior-onderzoeker
 • Afdeling Geschiedenis
 • Specialisatie: paleografie; oorkondenleer; Middeleeuwse kronieken; politieke en institutionele geschiedenis van Holland 12e-14e eeuw
 • jan.burgers@huygens.knaw.nl
 • 020-2246829

Biografie:

Jan Burgers studeerde geschiedenis aan de Universiteit van Amsterdam, waar hij in 1993 cum laude promoveerde op een proefschrift over paleografie in Holland en Zeeland in de dertiende eeuw. Sindsdien was hij via verschillende projecten als docent en onderzoeker verbonden aan de leerstoelgroep Middeleeuwse Geschiedenis van de UvA. Vanaf 2004 is hij als onderzoeker werkzaam bij het Huygens ING, waar hij onder meer edities verzorgde van de rijmkroniek van Holland en van enkele bronnenuitgaven over de geschiedenis van de dagvaarten van de staten en steden van Holland en Zeeland. Momenteel is hij verantwoordelijk voor de digitale editie van de registers van de Hollandse grafelijkheid in de Henegouwse periode (1316-1345). Vanaf februari 2010 bekleedt hij namens het Huygens ING de leerstoel ‘Bronontsluiting en apparaat voor historisch onderzoek van de geschiedenis van Nederland’ aan de Universiteit van Amsterdam.

MEDIEVAL PALAEOGRAPHIC SCALE from Huygens ING on Vimeo.

Onderzoeks- en andere projecten:

Nevenfuncties

 • Hoogleraar Bronontsluiting en apparaat voor historisch onderzoek van de geschiedenis van Nederland bij de Universiteit van Amsterdam

Belangrijkste publicaties:

 • De paleografie van de documentaire bronnen in Holland en Zeeland in de dertiende eeuw, 3 dln. (Leuven 1995; Schrift en Schriftdragers in de Nederlanden in de Middeleeuwen. Paleografie, codicologie, diplomatiek 1), 820 p. + 365 platen.
 • De Rijmkroniek van Holland en zijn auteurs. Historiografie in Holland door de Anonymus (1280-1282) en door de grafelijke klerk Melis Stoke (begin veertiende eeuw) (Hilversum 1999; Hollandse Studiën 35), 492 p.
 • ‘De grafelijke Raad in Holland en Zeeland ten tijde van graaf Willem III (1304-1337)’, in: Jaarboek voor Middeleeuwse Geschiedenis 12 (Hilversum 2009), p. 114-145.

Overige informatie:

Publicaties

Bijdragen aan instituutspublicaties:

Artikelen en monografieën

 • Portret van Amstel en Spaarne, met foto’s van Con Mönnich, Zutphen [1986], 144 p.
 • ‘Het huis Lepelenburg’, Maandblad Oud-Utrecht 61 (1988), p. 37-42.
 • met J. Sparreboom: Oorkondenboek van Holland en Zeeland tot 1299, index van namen op de delen I en II, Assen/Maastricht 1988, XII + 177 p.
 • ‘The library of Johan van Hogelande’, Quaerendo 19 (1989), p. 48-82.
 • ‘De 14e-eeuwse verkaveling van Boeltgens camp in Utrecht’, Historisch-Geografisch Tijdschrift 8 (1990), p. 90-100.
 • ‘Tussen burgerij en adel. De financiële, politieke en maatschappelijke carrière van de Utrechtse patriciër Lambert de Vries (ca. 1250–1316?)’, Bijdragen en mededelingen betreffende de geschiedenis der Nederlanden 106 (1991), p. 1-32.
 • ‘De loopbaan van de klerk Melis Stoke’, Bijdragen en mededelingen betreffende de geschiedenis der Nederlanden 108 (1993), p. 20-27.
 • De paleografie van de documentaire bronnen in Holland en Zeeland in de dertiende eeuw, 2 dln., proefschrift Amsterdam 1993, 612 p. + 327 platen.
 • ‘Enkele nieuwe aanvullingen op het “Corpus-Gysseling”’, Taal en tongval. Tijdschrift voor dialectologie 45 (1993), p. 184-202.
 • met E.C. Dijkhof: De oudste stadsrekeningen van Dordrecht, 1283–1287 (Hilversum 1995; Apparaat voor de geschiedenis van Holland 11), XCVI + 115 p.
 • De paleografie van de documentaire bronnen in Holland en Zeeland in de dertiende eeuw, 3 dln. (Leuven 1995; Schrift en Schriftdragers in de Nederlanden in de Middeleeuwen. Paleografie, codicologie, diplomatiek 1), 820 p. + 365 platen.
 • signalering van proefschrift in de rubriek ‘Gepromoveerd’ in: Dokumentaal; informatie- en communicatiebulletin voor Neerlandici 24 (1995), p. 132-133.
 • ‘Over de lokalisering van Middelnederlandse ambtelijke bescheiden’, Taal en tongval. Tijdschrift voor dialectologie 47 (1995), p. 139-164.
 • ‘De invoering van het Nederlands in de dertiende-eeuwse documentaire bronnen in Holland en Zeeland’, Tijdschrift voor Nederlandse taal- en letterkunde 112 (1996), p. 129-150.
 • ‘Melis Stoke en de Rijmkroniek van Holland’, De Bovenkamer. Magazine van het Algemeen Rijksarchief 1996, p. 54-57.
 • ‘A priori: De Rijmkroniek van Holland van Melis Stoke’, Madoc. Tijdschrift over de Middeleeuwen 10 (1996), p. 73-76.
 • met E.C. Dijkhof en J.G. Kruisheer: ‘De doordringing van het schrift in Holland en Zeeland in de tweede helft van de dertiende eeuw’, in: D.E.H. de Boer, E.H.P. Cordfunke en H. Sarfatij (red.), Wi Florens… De Hollandse graaf Floris V in de samenleving van de dertiende eeuw (Utrecht 1996), p. 191-211.
 • ‘Lambert Frese (ca. 1250–1316), patriciër, financier, politicus’, in: J. Aalbers e.a. (red.), Utrechtse biografieën, dl. 3 (Amsterdam/Utrecht 1996), p. 50-56.
 • ‘Melis Stoke, literator of geschiedschrijver?’, Millennium. Tijdschrift voor Middeleeuwse studies 11 (1997), p. 15-33.
 • ‘Allinus, grafelijke kapelaan en Egmondse geschiedschrijver’, in: G.N.M. Vis (red.), In het spoor van Egbert. Aartsbisschop Egbert van Trier, die bibliotheek en geschiedschrijving van het klooster Egmond (Hilversum 1997; Egmondse Studiën 3), p. 65-149.
 • ‘Graaf Floris V in de moderne geschiedschrijving. De oudere literatuur en enkele nieuwe studies’, Holland. Regionaal-historisch tijdschrift 29 (1997), p. 309-319.
 • ‘Het beeld van de adel bij Melis Stoke. De adelspolitiek van de Hollandse graven in het begin van de veertiende eeuw’, Bijdragen en mededelingen betreffende de geschiedenis der Nederlanden 112 (1997), p. 469-486.
 • ‘Eer en schande van Floris V. Twee oude twistpunten over de geschiedenis van een Hollandse graaf’, Holland. Regionaal-historisch tijdschrift 30 (1998), p. 1-21.
 • ‘De grafelijke raad in Holland in de dertiende eeuw. De evolutie van een centraal bestuursorgaan en de rol daarin van de grafelijke klerken’, in: D.P. Blok e.a. (red.), Datum et actum. Opstellen aangeboden aan Jaap Kruisheer ter gelegenheid van zijn vijfenzestigste verjaardag (Amsterdam 1998; Publicaties van het Meertens Instituut 29), p. 67-109.
 • De Rijmkroniek van Holland en zijn auteurs. Historiografie in Holland door de Anonymus (1280–1282) en door de grafelijke klerk Melis Stoke (begin veertiende eeuw) (Hilversum 1999; Hollandse Studiën 35), 492 p.
 • ‘Holland omstreeks 1100. De 11e-eeuwse transformatie van het Westfriese graafschap’, Holland. Regionaal-historisch tijdschrift 31 (1999), p. 199-209.
 • ‘Wilhelm von Holland, 1248–1256’, in: M. Kramp (Hrsg.), Krönungen. Könige in Aachen – Geschichte und Mythos, 2 dln. (Mainz 2000; catalogus bij de gelijknamige tentoonstelling), dl. 1, p. 417-423.
 • ‘Grafelijke kanselarij en ambtenaren in Holland in de eerste jaren van het Henegouwse Huis (november 1299–circa 1320)’, in: D.E.H. de Boer, E.H.P. Cordfunke, H. Sarfatij (red.), 1299: één graaf, drie graafschappen. De vereniging van Holland, Zeeland en Henegouwen (Hilversum 2000; SCHI-reeks 1), p. 107-127.
 • ‘Het ontstaan van de twaalfde-eeuwse Vlaamse stadskeuren’, in: R. Beyers (red.), Van vader- naar moedertaal. Latijn, Frans en Nederlands in de dertiende-eeuwse Nederlanden. Handelingen van het colloquium georganiseerd door de Koninklijke Zuid-Nederlandse Maatschappij voor Taal- en Letterkunde en Geschiedenis op 23 oktober 1999 (Brussel 2000; Handelingen van de Koninklijke Zuid-Nederlandse Maatschappij voor Taal- en Letterkunde en Geschiedenis 53 (1999)), p. 83-99.
 • ‘Geschiedschrijving in Holland tot omstreeks 1300’, in: Jaarboek voor Middeleeuwse Geschiedenis 3 (Hilversum 2000), p. 92-130.
 • ‘Aspekte der diplomatischen Methode’, in: K. Gärtner. e.a. (red.), Skripta, Schreiblandschaften und Standardisierungstendenzen: Urkundensprachen im Grenzbereich von Germania und Romania im 13. und 14. Jahrhundert. Beiträge zum Kolloquium vom 16. bis 18. September 1998 in Trier (Trier 2001; Trierer historische Forschungen 47), p. 9-36.
 • ‘De constructie van het verleden: de Hollandse visie op de Middeleeuwen van de zestiende tot de achttiende eeuw en de centrale plaats daarin van de Rijmkroniek van Melis Stoke’, in: J. Leerssen en M. Mathijsen (red.), Oerteksten. Nationalisme, edities en canonvorming (Amsterdam 2002), p. 59-68.
 • J.F. Niermeyer & C. van de Kieft, Mediae Latinitatis Lexicon Minus, revised by J.W.J. Burgers, 2 dln. (Leiden/Boston 2002), 1480 + 83 p.
 • ‘Wilhelm von Holland (1247–56)’, in: Höfe und Residenzen im spätmittelalterlichen Reich. Ein dynastisch-topographisches Handbuch, Teilbd. I, Dynastien und Höfe, hrsg. von Werner Paravicini, bearb. von Jan Hirschbiegel und Jörg Wettlaufer (Ostfildern 2003; Residenzenforschung, hrsg. von der Reisidenzen-Kommission der Akademie der Wissenschaften zu Göttingen, Bd. 15.1), p. 265-269.
 • met Marco Mostert: ‘Oorkondenvervalsing in Holland? De rehabilitatie van het 12de- en 13de-eeuwse Hollandse oorkondenwezen’, Holland, historisch tijdschrift 35 (2003), p. 134-151.
 • met Marco Mostert: ‘O falszerstwach dokumentów w sredniowiecznej Holandii’, Roczniki historyczne 69 (2003), p. 49-70.
 • De Rijmkroniek van Holland (366–1305), door een anonieme auteur en Melis Stoke (Den Haag 2004; Rijks Geschiedkundige Publicatiën, Grote Serie 251), xxxviii + 564 pp.
 • De Rijmkroniek van Holland (366–1305), facsimile-editie met diplomatische transcriptie van alle handschriften en fragmenten, 2004, website van het Instituut voor Nederlandse Geschiedenis (www.huygens.knaw.nl).
 • met J.P. Ward, m.m.v. J.G. Smit: Bronnen voor de geschiedenis der dagvaarten van de Staten en steden van Holland voor 1544, dl. VI: 1506-1515 (Den Haag 2006; Rijks Geschiedkundige Publicatiën, Grote Serie 259), lxxii + 578 p.
 • met Marijke Gumbert-Hepp en J.P. Gumbert: Annalen van Egmond. De Annales Egmundenses tezamen met de Annales Xantenses en het Egmondse Leven van Thomas Becket, uitg. en vert. door Marijke Gumbert-Hepp en J.P. Gumbert; Het Chronicon Egmundanum, uitg. door J.W.J. Burgers (Hilversum 2007; Middeleeuwse Studies en Bronnen 107), cxii + 415 p.
 • ‘De registers van de grafelijkheid van Holland in de Henegouwse periode (1299-1345). Een eerste onderzoek naar aanleiding van de uitgave ervan’, in: E. Dijkhof en M. van Gent (red.), Uit diverse bronnen gelicht. Opstellen aangeboden aan Hans Smit ter gelegenheid van zijn vijfenzestigste verjaardag (Den Haag 2007), p. 23-49; in oktober 2008 tevens gepubliceerd op TijdING, wetenschappelijk webtijdschrift van het Instituut voor Nederlandse geschiedenis.
 • ‘Oorkonden in Holland vóór 1200. De abdij van Egmond en het begin van het Hollandse oorkondewezen’, in: G.N.M. Vis (ed.), Het klooster Egmond: hortus conclusus (Hilversum 2008; Egmondse studiën, 5), p. 71-101.
 • ‘De Breviculi Egmundenses. Inleiding, editie en vertaling’, in: G.N.M. Vis (ed.), Het klooster Egmond: hortus conclusus (Hilversum 2008; Egmondse studiën, 5), p. 172-218.
 • met Marco Mostert: ‘“De manie overal vervalsingen te zien.” Oorkondenvervalsing in Egmond en Holland’, in: G.N.M. Vis (ed.), Het klooster Egmond: hortus conclusus (Hilversum 2008; Egmondse studiën, 5), p. 103-123.
 • ‘Palaeography and diplomatics. The script of charters in the Netherlands during the fourteenth and fifteenth centuries’, Quaerendo 38 (2008), p. 9-31.
 • ‘Trust in writing: Charters in the Twelfth-Century County of Holland’, in: Petra Schulte e.a. (ed.), Strategies of Writing. Studies on Texts and Trust in Medieval Europe (Turnhout 2008; Utrecht studies in Medieval literacy, 13), p. 111-131.
 • ‘Geschiedschrijving in Holland in de Middeleeuwen. Een historiografische traditie en haar vernieuwing in de 15e eeuw’, december 2008 gepubliceerd op TijdING, wetenschappelijk webtijdschrift van het Instituut voor Nederlandse geschiedenis.
 • met Rik Hoekstra: ‘The registers of the counts of Holland, 1316-1345: a digital edition’, in: Georg Vogeler (ed.), Digitale Diplomatik. Neue Technologien in der historischen Arbeit mit Urkunden (Köln etc. 2009; Archiv für Diplomatik, Schriftgeschichte, Siegel- und Wappenkunde, Beiheft 12), p. 56-69.
 • ‘De steden van Holland in oorlog (1506-1515)’, Holland, historisch tijdschrift 41 (2009), p. 273-290.
 • met Ida Nijenhuis, Eef Dijkhof, Karin van Leeuwen en Marijke van Faassen, ‘Representation and governance in the Netherlands, 1250–1983: materials for a comprehensive history of politics’, Parliaments, Estates & Representation 29 (2009), p. 3-15.
 • ‘De grafelijke Raad in Holland en Zeeland ten tijde van graaf Willem III (1304-1337)’, in: Jaarboek voor Middeleeuwse Geschiedenis 12 (Hilversum 2009), p. 114-145.
 • ‘De bisschop, de heren en de stad. Het oorkondewezen in Utrecht circa 1250-circa 1320’, in: Th. de Hemptinne & J.-M. Duvosquel (red.), Chancelleries princières et Scriptoria dans les anciens Pays-Bas Xe-XVe siècles / Vorstelijke kanselarijen en Scriptoria in de Lage Landen 10de-15de eeuw (Bruxelles 2010; Bulletin de la Comission royale d’Histoire / Handelingen van de Koninklijke Commissie voor Geschiedenis 176/2, ook afz. versch. als feestbundel voor de 175ste verjaardag van de Commissie), p. 187-215.
 • De bron van kennis: over nut en noodzaak van historische bronnenkritiek. Rede uitgesproken bij de aanvaarding van het ambt van hoogleraar Bronontsluiting en apparaat voor historisch onderzoek van de geschiedenis van Nederland aan de Universiteit van Amsterdam op donderdag 8 juli 2010 (Amsterdam 2010).
 • ‘The registers of the counts of Holland and Zeeland, 1316-1345: a digital edition’, in: Theo Kölzer e.a. (red.), Regionale Urkundenbücher. Die Vorträge der 12. Tagung der Commission Internationale de Diplomatique, veranstaltet gemeinsam mit dem Niederösterreichischen Landesarchiv St. Pölten, 23. bis 25. September 2009 (St. Pölten 2010; Nöla. Mitteilungen aus dem Niederösterreichischen Landesarchiv 14), p. 180-194.
 • ‘Breviculi Egmundenses’, in: R.G. Dunphy (ed.), Encyclopedia of the Medieval Chronicle (Leiden and Boston 2010), p. 214.
 • ‘Chronicon Egmondanum’, in: R.G. Dunphy (ed.), Encyclopedia of the Medieval Chronicle (Leiden and Boston 2010), p. 331.
 • ‘Gravenregister’, in: R.G. Dunphy (ed.), Encyclopedia of the Medieval Chronicle (Leiden and Boston 2010), p. 730.
 • ‘Rijmkroniek van Holland’, in: R.G. Dunphy (ed.), Encyclopedia of the Medieval Chronicle (Leiden and Boston 2010), p. 1280.
 • ‘Tabula Egmundana’, in: R.G. Dunphy (ed.), Encyclopedia of the Medieval Chronicle (Leiden and Boston 2010), p. 1409.
 • ‘The Prince and his subjects. The administration of the county of Holland in the first half of the fourteenth century: the evidence from the Registers’, in: A. Nieddu and F. Soddu (ed.), Representatvie assemblies, territorial autonomies, political cultures. Studies presented to the International Commission for the History of Representative and Parliamentary Institutions 89 (Sassari 2011), p. 107-116.
 • ‘De Hollandse graven hebben hun oorkonden nu op het net’, E-Data & Research 6-2 (oktober 2011), p. 7.
 • met J.G. Smit and E.T. van der Vlist, Bronnen voor de geschiedenis der dagvaarten van de Staten en steden van Zeeland, 1318-1572, 3 dln. (Den Haag 2011; Rijks Geschiedkundige Publicatiën, Grote serie 263), ccxxii + 1483 p.
 • met Lambert Schomaker, ‘Paleografen zetten hun horloges weer gelijk’, E-Data & Research 6-4 (juni 2012), p. 1.
 • ‘Leve de scan! Nieuwe onderzoeksmogelijkheden door de digitale ontsluiting van charters’, Archievenblad 116-10 (2012), p. 23-24.
 • Liefde & Devotie: een tentoonstelling rond het Gruuthusehandschrift’, Textualscholarship.nl, 18 juni 2013
 • De registers van de graven van Holland in de Henegouwse periode, 1299-1345, electronische editie, dec. 2010, sept. 2011, sept. 2013.

Recensies

 • J. de Jong, Een deftig bestaan. Het dagelijks leven van regenten in de 17de en 18de eeuw, Utrecht/Antwerpen 1988, in: Holland. Regionaal-historisch tijdschrift 20 (1988), p. 186.
 • M. van der Bijl e.a. (red.), Kennemer Historie. Uit de geschiedenis van Alkmaar en omstreken, Zutphen 1987 (Alkmaarse Historische Reeks 7) in: Holland. Regionaal-historisch tijdschrift 20 (1988), p. 190.
 • F.P. van Oostrom, Het woord van eer. Literatuur aan het Hollandse hof omstreeks 1400, Amsterdam 1987, in: Holland. Regionaal-historisch tijdschrift 20 (1988), p. 191.
 • G.N.M. Vis, H. van Rij (ed.), Egmond en Berne. Twee verhalende historische bronnen uit de Middeleeuwen, ’s-Gravenhage 1987 (Nederlandse Historische Bronnen 7), in: Holland. Regionaal-historisch tijdschrift 21 (1989), p. 184-185.
 • J.J.J.M. Beenakker e.a. (red.), Rondom Dever. Opstellen ter gelegenheid van het 25–jarig bestaan van de stichting Dever, z.p. 1988, in: Holland. Regionaal-historisch tijdschrift 22 (1990), p. 125-126.
 • M.J. Waale, De Arkelse oorlog, 1401–1412. Een politieke, krijgskundige en economische analyse, Hilversum 1990 (Middeleeuwse Studies en Bronnen 17), in: Holland. Regionaalhistorisch tijdschrift 23 (1991), p. 115-116.
 • C. Vleeschouwers, De oorkonden van de Sint-Baafsabdij te Gent (819–1321), I. Inleiding, II. Uitgave, Brussel 1990–1991 (Koninklijke Academie van België, Commissie voor geschiedenis), in: Bijdragen tot de geschiedenis 76 (1993), p. 239-244.
 • G.N.M. Vis, M. Mostert, P.J. Margry (red.), Heiligenlevens, annalen en kronieken, Hilversum 1990 (Egmondse Studiën 1), en G.N.M. VIS (red.), Egmond tussen kerk en wereld, Hilversum 1993 (Egmondse Studiën 2), in: Holland. Regionaal-historisch tijdschrift 26 (1994), p. 201-203.
 • H. Kokken, Steden en Staten. Dagvaarten van steden en Staten van Holland onder Maria van Bourgondië en het eerste regentschap van Maximiliaan van Oostenrijk (1477–1494), Den Haag 1991 (Hollandse Historische Reeks 16), in: Holland. Regionaal-historisch tijdschrift 27 (1995), p. 55-57.
 • J. Verbij-Schillings, Beeldvorming in Holland. Heraut Beyeren en de historiografie omstreeks 1400, Amsterdam 1995 (Nederlandse literatuur en cultuur in de middeleeuwen 13), in: Millennium. Tijdschrift voor Middeleeuwse studies 10 (1996), p. 165-168.
 • F. van Oostrom, Maerlants wereld, Amsterdam 1996, in: Tijdschrift voor Nederlandse taal- en letterkunde 112 (1996), p. 370-374.
 • J.A.M.Y. Bos-Rops, Graven op zoek naar geld. De inkomsten van de graven van Holland en Zeeland, 1389–1433, Hilversum 1993 (Hollandse Studiën 29), in: Holland. Regionaal-historisch tijdschrift 29 (1997), p. 109-110.
 • C.G.M. van Kruining, J.G. Kruisheer en G. Verhoeven, Delft, 15 april 1246, Delft 1996, in: Holland. Regionaal-historisch tijdschrift 29 (1997), p. 319-320.
 • J.W. Verkaik, De moord op graaf Floris V, Hilversum 1996 (Middeleeuwse studies en bronnen 47), in: Millennium. Tijdschrift voor Middeleeuwse studies 11 (1997), p. 186-189.
 • W. van Anrooij (red.), De Haarlemse gravenportretten. Hollandse geschiedenis in woord en beeld, Hilversum 1997 (Middeleeuwse studies en bronnen 49), in: Holland. Regionaal-historisch tijdschrift 30 (1998), p. 48-49.
 • R. Stein, Politiek en historiografie. Het ontstaansmilieu van Brabantse kronieken in de eerste helft van de vijftiende eeuw, Leuven 1994 (Miscellanea Neerlandica 10), in: Millennium. Tijdschrift voor Middeleeuwse studies 12 (1998), p. 177-180.
 • Jeanne Verbij-Schillings (ed.), Het Haagse handschrift van heraut Beyeren. Hs. Den Haag, Koninklijke Bibliotheek, 131 G 37, Hilversum 1999 (Middeleeuwse verzamelhandschriften uit de Nederlanden 6), in: Madoc. Tijdschrift over de Middeleeuwen 14 (2000), p. 178-180.
 • Jaap van Moolenbroek, Mirakels historisch. De exempels van Caesarius van Heisterbach over Nederland en Nederlanders, Hilversum 1999 (Middeleeuwse studies en bronnen 65), in: Literatuur. Tijdschrift over Nederlandse letterkunde 17 (2000), p. 364-366.
 • R. van Caenegem, A. Demyttenaere, L. Devliegher, De moord op Karel de Goede door Galbert van Brugge, Leuven [1999] (Historische Reeks 36), in: Bijdragen en mededelingen betreffende de geschiedenis der Nederlanden 116 (2001), p. 74-76.
 • Ludo Jongen & Miriam Piters (ed.), ‘Ghi Fransoyse sijt hier onteert’. De Guldensporenslag, Lodewijk van Velthem. Kritische editie van de Middelnederlandse tekst uit de Voortzetting van de Spiegel historiael, met inleiding en vertaling, Leuven 2002; en: Martin de Bruijn en Charlotte Broer, Volc te voet. Gevolgen van de Guldensporenslag voor de opkomst van de burgerij in de Noordelijke Nederlanden, Utrecht 2002, in: Madoc. Tijdschrift over de Middeleeuwen 17 (2003), p. 42-47.
 • Jozef van Loon, De ontstaansgeschiedenis van het begrip ‘stad’. Een bijdrage van de diachrone semantiek tot de sociaal-economische geschiedenis van Noord-West-Europa, inzonderheid van de Nederlanden, Gent 2000, in: Bijdragen tot de geschiedenis 86 (2003), p. 498-500.
 • Jeroen F. Benders, Bestuursstructuur en schriftcultuur. Een analyse van de bestuurlijke verschriftelijking in Deventer tot het eind van de 15de eeuw, z.p., z.j. (proefschrift Groningen 2002), in: Tijdschrift voor sociale en economische geschiedenis 2 (2005), p. 136-137.
 • Allan, A. J., Het Kennemer landrecht van 1274 tot het begin van de Republiek. Tekst van hethandvest van 1292 met hertaling en toelichting, [Den Haag] 2005, in: Bijdragen en mededelingen betreffende de geschiedenis der Nederlanden 122 (2007; webrecensie).
 • Geertrui Van Synghel, ‘Actum in camera scriptorum oppidi de Buscoducis’. De stedelijke secretarie van ’s-Hertogenbosch tot ca. 1450, Hilversum 2007 (Middeleeuwse studies en bronnen, 101), in: Speculum. A journal of Medieval Studies 83 (2008), p. 1050-1052.
 • Rudi Malfliet, Van den vos Reynaerde. De feiten, Antwerpen-Apeldoorn 2010, in: Queeste. Journal of medieval literature in the Low Countries 18 (2011), p. 76-81.
 • Bart Besamusca, Remco Sleiderink, Geert Warnar (red.), De boeken van Velthem. Auteur, oeuvre en overlevering, Hilversum 2009 (Middeleeuwse Studies en Bronnen, 119), in: Millennium. Tijdschrift voor Middeleeuwse studies 24 (2010) (ter perse).
 • Rudi Malfliet, Van den vos Reynaerde. De feiten. Antwerpen-Apeldoorn 2010, in Queeste. Tijdschrift over middeleeuwse letterkunde in de Nederlanden 18 (2011), p. 76-81.
 • P.L. Nève, De dertiende-eeuwse schepenoorkonden van Maastricht en Sint Pieter, met enige latere transfixen, alsmede een schets van het juridisch statuut van onroerend goed te Maastricht (Limburgs Geschied- en Oudheidkundig Genootschap; Maastricht 2012), in Tijdschrift voor Geschiedenis 126 (2013), p. 123-124.

Redactie

 • K. Tilmans, Aurelius en de Divisiekroniek van 1517. Historiografie en humanisme in Holland in de tijd van Erasmus, Hilversum 1988 (Hollandse Studiën 21, red. J.E.A. Boomgaard, J.W.J. Burgers, M. Carasso-Kok).
 • W.C.M. Wüstefeld, De boeken van de Grote of Sint Bavokerk. Een bijdrage tot de geschiedenis van het middeleeuwse boek in Haarlem, Hilversum 1989 (Hollandse Studiën 24, red. J.W.J. Burgers, M. Carasso-Kok, W.M. Zappey).
 • J.G.M. Sanders, Waterland als woestijn. Geschiedenis van het kartuizerklooster ‘Het Hollandse Huis’ bij Geertruidenberg, 1336–1595, Hilversum 1990 (Hollandse Studiën 25, red. J.W.J. Burgers, R.W.G. Lombarts, D.J. Noordam).
 • Holland. Regionaal-historisch tijdschrift 23 (1991), nr. 4/5: themanummer ‘Kunst in opdracht in de Gouden Eeuw’, red. J.W.J. Burgers, P.G.M. Diebels, P. Knevel, J.C.M. Pennings.
 • J.A.M.Y. Bos-Rops, Graven op zoek naar geld. De inkomsten van de graven van Holland en Zeeland, 1389–1433, Hilversum 1993 (Hollandse Studiën 29, red. J.W.J. Burgers, P. Knevel, R.W.G. Lombarts, J. Lucassen).
 • Holland. Regionaal-historisch tijdschrift 26 (1994), nr. 4/5: themanummer ‘Gedrukt in Holland’, red. J.W.J. Burgers, P. Knevel, E. Wouthuysen.
 • G.P.M. Pot, Arm Leiden. Levensstandaard, bedeling en bedeelden, 1750–1854, Hilversum 1994 (Hollandse Studiën 31, red. J. Brugman, P.C. Jansen, J. Lucassen, eindred. J.W.J. Burgers, P. Knevel).
 • P. Knevel, Burgers in het geweer. De schutterijen in Holland, 1550–1700, Hilversum 1993 (Hollandse Studiën 32, red. J.W.J. Burgers en J.C.M. Pennings).
 • B.R. de Melker, Oorkondenboek van Amsterdam tot 1400. Supplement, Hilversum 1995 (Apparaat voor de geschiedenis van Holland 12, red. J.W.J. Burgers en G. Verhoeven, eindred. J.W.J. Burgers en P. Knevel).
 • D.P. Blok, J.W.J. Burgers, E.C. Dijkhof, P.A. Henderikx, G. van Herwijnen, Datum et actum. Opstellen aangeboden aan Jaap Kruisheer ter gelegenheid van zijn vijfenzestigste verjaardag, Amsterdam 1998 (Publicaties van het Meertens Instituut 29).

Musicologische publicaties

 • J. Burgers, W. Mook, S. Nuñez (red.), De luit – The Lute, catalogus van een tentoonstelling ter gelegenheid van het Holland Festival Oude Muziek te Utrecht, z.p. 1986 (p. 6-7: ‘Inleiding’, p. 48-64: ‘III. De prenten’).
 • ‘Concerto à Liuto obligato, Violino e Basso, del Sig. Baron’, De Tabulatuur. Orgaan van de Nederlandse Luitvereniging 21 (mei 1988), p. 11-12 en Muziekbijlage.
 • met L.P. Grijp: The Complete Works of Nicolaes Vallet, dl. 3: Secretum Musarum I, Facsimile edition, with an introduction by Louis Peter Grijp and an appendix by Jan Burgers, Utrecht 1992 (p. XXXV-LIII: ‘Aanhangsel: bronnen betreffende Vallet, uitgegeven door Jan Burgers’).
 • John Johnson, Collected Lute Music, transcribed and edited by Jan W.J. Burgers, Lübeck 2001, 2 dln., 316 + 150 p.
 • Francis Cutting, Collected Lute Music, transcribed and edited by Jan W.J. Burgers, Lübeck 2002, 2 dln., 306 en 100 p.
 • ‘Werken van Nicolaes Vallet’, De Tabulatuur. Orgaan van de Nederlandse Luitvereniging 69 (juni 2002), p. 7-12.
 • Ernst Gottlieb Baron, Collected Works, transcribed and edited by Jan. W.J. Burgers, Lübeck 2005, 2 dln., 297 + 277 p.
 • Het Luitboek van Thysius / The Thysius Lute Book, facsimile edition of Leiden, Bibliotheca Thysiana 1666. Introduction Jan W.J. Burgers & Louis Peter Grijp, Concordances Louis Peter Grijp, Simon Groot & John Robinson, Leiden & Utrecht 2009 (Muziek uit de Republiek / Music from the Dutch Republic, Special projects 2), 3 dln., 159 + [ca. 900] p.
 • ‘Lute Music in the Netherlands / Luitmuziek in de Nederlanden’, tekst bij de CD: Anthony Bailes, Lute Music of the Netherlands, Carpe Diem Records 2012.
 • Twelve Songs for Voice and Guitar dedicated to Aspasia Craan [1820-1825], [Lübeck] 2013, 70 p.
 • ‘De luit in de Gouden Eeuw: de koningin van de muziekinstrumenten’, Tijdschrift Oude Muziek 2013/3, p. 24-29.
 • The Lute in the Dutch Golden Age: Musical Culture in the Netherlands 1580-1670, Amsterdam 2013 (Amsterdam Studies in the Dutch Golden Age), 262 p.
 • Joachim van den Hove: Life and Work of a Leiden Lutenist 1567-1620, Utrecht 2013 (Muziek uit de Republiek, Speciale projecten), 2 dln. + CD-rom, 215 + 527 en 358 p.
 • met Charles Edward McGuire, ‘Johnson, John (i)’, Grove Music Online, Oxford University Press, Web. 24 Jan. 2014