Bronnen, data en tools

Acta der Particuliere synoden van Zuid-Holland 1621-1700
Acta van het consistorie van de Nederlandse gemeente te Londen 1569-1585
Ambtelijke adviezen van C. Snouck Hurgronje 1889-1936
Amsterdamse notariële akten over de Archangelvaart 1594-1724
Anthonie Heinsius and the Dutch Republic. Politics, War, and Finance (congresbundel)
Archiefgids voor de landsheerlijke archieven van Gelre, Holland, Zeeland en het Sticht vóór 1500
Archiefgids voor de ministeries en de Hoge Colleges van Staat 1813-1940
Archivalia uit de Baltische landen met betrekking tot de Nederlandse geschiedenis 1191-1792
Archivalia uit Italië met betrekking tot de geschiedenis van Nederland 649-1850
Archivalia uit Zweden met betrekking tot de geschiedenis van Nederland 1520-1920
Archives ou correspondance inédite de la maison d’Orange-Nassau (Groen van Prinsterer)
Arthurian Fiction in Medieval Europe
Belgisch-Nederlandse/Nederlands-Vlaamse Historische Congressen 1939-2003: ‘Een beeld van een congres’
Bibliografie van de Nederlandse Taal- en Literatuurwetenschap (BNTL)
Bibliografie Vermaseren en Rapport Willem van Oranje
Bijdragen en Mededelingen van het Historisch Genootschap (BMHG)
Bijdragen voor de Geschiedenis der Nederlanden 1950-1968 (BGN)
Bijdragen voor Vaderlandsche Geschiedenis en Oudheidkunde 1837-1936 (BVGO)
Biografisch Lexicon voor de geschiedenis van het Nederlandse Protestantisme
Biografisch portaal van Nederland
Biografisch Woordenboek van Nederland: 1780-1830
Biografisch Woordenboek van Nederland: 1880-2000
Biographisch Woordenboek der Nederlanden (Van der Aa)
Boekhouder-generaal Batavia. Het goederenvervoer van de VOC in de achttiende eeuw
Boschdoc
Briefwisseling (1808-1876) en bescheiden (1821-1876) van G. Groen van Prinsterer
Briefwisseling en bescheiden van Daniël van der Meulen 1584-1585
Briefwisseling en bescheiden van Johan van Oldenbarnevelt 1570-1620
Briefwisseling van Anthonie Heinsius 1702-1720
Briefwisseling van Elias Canneman en Isaac Jan Alexander Gogel, 1799-1813
Briefwisseling van Francesco Capaccini 1828-1831
Briefwisseling van Hugo Grotius 1597-1645
Briefwisseling van J.R. Thorbecke 1830-1872
Briefwisseling van Simon van Slingelandt en Sicco van Goslinga 1697-1731
Briefwisseling van Thomas Plott (1681-1682) en Thomas Chudleigh (1682-1685)
Briefwisseling van Willem III en van Hans Willem Bentinck (1656-1702)
Briefwisseling van Willem van Oranje 1549-1584
Briefwisselingen van de Hollandse en Friese Stadhoudersvrouwen, 1605-1725
Brieven en Correspondenten rond 1900
Bron en publikatie
Broncommentaren
Bronnen betreffende de Midden-Molukken 1900-1942
Bronnen betreffende de Midden-Molukken in de 19e eeuw
Bronnen betreffende de Molukse kerk ten tijde van de VOC
Bronnen in het buitenland. Literatuurwijzer voor bronnen van de Nederlandse geschiedenis in buitenlandse archieven en bibliotheken
Bronnen met betrekking tot Nederlandse zeeoorlogen 1652-1676
Bronnen tot de bouwgeschiedenis van de Dom te Utrecht 1395-1529
Bronnen tot de geschiedenis der Oostindische Compagnie in Perzië 1611-1638
Bronnen tot de geschiedenis der wisselbanken (Amsterdam, Middelburg, Delft, Rotterdam) 1603-1820
Bronnen tot de geschiedenis van de handel met Frankrijk 753-1585
Bronnen tot de geschiedenis van de Leidsche textielnijverheid 1333-1795
Bronnen tot de geschiedenis van de Oostzeehandel 1122-1499
Bronnen tot de geschiedenis van de Oostzeehandel 1588-1625
Bronnen tot de geschiedenis van de universiteit van Leiden 1574-1811
Bronnen tot de geschiedenis van den handel met Engeland, Schotland en Ierland 1150-1585
Bronnen tot de geschiedenis van den Levantschen handel 1590-1826
Bronnen tot de geschiedenis van het bedrijfsleven en gildewezen van Amsterdam 1510-1672
Bronnen tot de geschiedenis van Middelburg 1217-1574
Bronnen tot de kennis van het leven en de werken van D.V. Coornhert (1541-1590)
Bronnen voor de economische geschiedenis van het Beneden-Maasgebied 1104-1534
Bronnen voor de geschiedenis der abdij Rijnsburg 1140-1620
Bronontsluiting voor historisch onderzoek (1990)
Carolingian Scholarship: glosses on Martianus Capella
Cats, Jacob, Sinne- en minnebeelden
Chronyk van Hollandt, Zeelandt ende Vriesland
CKCC ‘Geleerdenbrieven’
Classicale Acta, 1573-1620
Clusius correspondence
Collate X an automatic text alignment tool
Constantijn Huygens 1608-1687, de briefwisseling
Constantijn Huygens, Hofwijck
Constantijn Huygens, Latijnse gedichten 1607-1620
Constantijn Huygens, Nederlandse gedichten 1614-1625
Constituties en staatsregelingen Bataafse Tijd 1796-1806
Correspondentie Willem Witsen
Croniken der Vrescher Landen mijtten Zoeven Seelanden ende der stadt Groningen
Dagboek van Gisbert Cuper (1706)
Dagboeken C.J.K. van Aalst (1914-1918)
Dagboeken en aantekeningen van Willem Hendrik de Beaufort 1874-1918
Dagboeken uit Londen van jhr. ir. O.C.A. van Lidth de Jeude 1940-1945
Dagboeken van Egbert Alting 1553-1594
Dagboeken van G.K. van Hogendorp: Journal d’Adrichem (1806-1809) en Journal de La Haye (1810-1813)
Dagboeken van P.J.M. Aalberse 1891-1947
Dagboeken van vice-admiraal F. Pinke, commandant zeemacht in Nederlands-Indië 1914-1916
Dagboeken Willem de Clercq 1811-1844
Dagregisters van het kasteel Zeelandia, Taiwan 1629-1662
Digitaal Oorkondenboek van Noord-Brabant
Digitaal Vrouwenlexicon van Nederland
Digitaal Wetenschapshistorisch Centrum
Digitale Bibliografie Nederlandse Geschiedenis (DBNG)
Diplomacy and Development (congresbundel)
Documenten betreffende de buitenlandse politiek van Nederland 1848-1945
Dutch in the Caribbean World, c. 1670-c.1870
Dutch Ships and Sailors
Dutch-Asiatic Shipping in the 17th and 18th centuries (DAS)
eBNM+ van OCLC/Pica naar open access
eLaborate: an online work environment
Engelsman, Bartholomeus, Van den proprieteyten der dinghen
Erasmus, Opera Omnia: Adagia
Erasmus, Opera Omnia
Erkende verenigingen, 1855-1903
Excerpta Romana. Bronnen der Romeinse Geschiedenis van Nederland
Franco de Vrije circa 1700
Gedenkschriften van Anton Reinhardt Falck
Gedenkstukken der algemene geschiedenis van Nederland van 1795 tot 1840
Gedigitaliseerde historische boeken (Retro)
Gegevens betreffende roerend en onroerend bezit in de Nederlanden in de 16e eeuw
Generale Missiven van Gouverneurs-Generaal en Raden aan Heren XVII der Verenigde Oostindische Compagnie, 1610-1795
Geraardsbergse handschrift, Het (Middeleeuwse Verzamelhandschriften uit de Nederlanden I)
Gerrit Achterberg, Gedichten
Geschiedenis der Vaderlandsche Schilderkunst
Geschiedenis van de Nederlandse Zending en Overzeese Kerken
Gewestelijke Financiën ten tijde van de Republiek der Verenigde Nederlanden 1572-1795
Gewina, Tijdschrift voor de Geschiedenis der Geneeskunde, Natuurwetenschappen, Wiskunde en Techniek
Gezantschapsberichten aan Venetië over de Verenigde Nederlanden van 1600-1795
Gezantschapsberichten uit Wenen van 1670 tot 1720
Godgeleerd Nederland. Biographisch woordenboek van Nederlandsche godgeleerden
Gruuthuse handschrift, Het
Hermans, Willem Frederik, Volledige Werken, wetenschappelijke verantwoording
Hieronymus van Alphen, Literair-theoretische geschriften
Historici.nl
Historisch Tijdschrift
Holland bestuurd. Teksten over het bestuur van het graafschap Holland in het tijdvak 1299-1567
Hollandse Hervormde Kerk in Sint-Petersburg 1713-1927
Informatieverzoeken Bataafs-Franse overheid 1795-1813
Instrumenten van de macht. De Staten-Generaal en hun archieven 1576-1796
Inventarissen van de inboedels in de verblijven van de Oranjes, 1567-1795
J. Six van Chandelier, Gedichten
J. van den Vondel, Twee zeevaart-gedichten
J.H. Leopold, Gedichten I De tijdens het leven van de dichter gepubliceerde poëzie
Joannes Antonides van der Goes: de Ystroom
Karel van de Woestijne, Wiekslag om de kim
Karolingische geleerdheid
Kleine Politieke Partijen 1918-1970 (KPP)
Klikspaan, Studentenschetsen
Koninkrijk in Wording. Een toegang tot de jaren 1813-1815
Kroniek Johannes de Beke tot 1430
Kroniek van Holland 366-1305 (Rijmkroniek van Melis Stoke)
Kroniek van Johan Huyssen van Kattendijke
Kroniek van Kampen
Kroniek van Peter van Os. Geschiedenis van ’s-Hertogenbosch en Brabant van Adam tot 1523
Lanceloet. De Middelnederlandse vertaling van de Lancelot en prose overgeleverd in de Lancelotcompilatie. Pars 1 (vs 1-5530), voorafgegaan door de verzen van het Brusselse fragment)
Lancelot-compilatie
Landdagen en andere landelijke bijeenkomsten van Staten en steden in Gelre en Zutphen 1423-1584
Leeuw met de zeven pijlen. Het gewest in het landelijk bestuur (congresbundel)
Marginal Scholarship: The Practice of Learning in the Early Middel Ages
Maritieme Geschiedenis der Nederlanden
Mededeelingen van het Nederlandsch Historisch Instituut te Rome 1921-2002
Memories van overgave van gouverneurs van Ambon in de zeventiende en achttiende eeuw
Menschen en Bergen, Lodewijk van Deyssel
Methoden en technieken van bronontsluiting
Multatuli, Max Havelaar
Naoorlogs emigratiebeleid in Nederland (1945-1967)
Nationaal Biografisch Woordenboek van Vlaanderen
Nederland en de Europese integratie, 1950-1986
Nederlanders in Kerala 1663-1701
Nederlands-Indonesische Betrekkingen 1945-1969
Nederlandsche Historiebladen
Nederlandse kunstenaars en geleerden in Italië 745-1862
Nicolaas Witsen: Noord en Oost Tartarye
Nieuw Nederlandsch Biografisch Woordenboek
Nieuwe Schouburg der Nederlantsche Kunstschilders en Schilderessen
Notulen van de vergaderingen der Staten van Holland 1620-1640 door N. Stellingwerff en S. Schot
Onderzoeksgids Bestuur en administratie van de Bataafs Franse tijd 1795-1813
Onderzoeksgids Oorlogsgetroffenen WO2. Terugkeer, opvang nasleep
Onderzoeksgids Zorgverzekeraars 1870-1968
Ontsluiting en uitgave van documenten betreffende commissies voor grondwetsherziening, 1883-1983
Ontstaan der grondwet. Bronnenverzameling 1814-1815
Ontwikkelingssamenwerking 1949-1989
Oorkonden van de abdij Kloosterrade 1108-1381
Oorkonden van Gelre en Zutphen tot 1326
Oorkonden van het Sticht Utrecht tot 1301
Oorkonden van Holland en Zeeland tot 1299
Oorkonden van Noord-Brabant tot 1312
Over de grenzen van de Nederlandse geschiedenis (congresbundel)
Pauselijke aflaten in de Nederlanden 1300-1600
Persoonlijkheden in het Koninkrijk der Nederlanden in woord en beeld
Pieter van Dam’s Beschryvinge van de Oostindische Compagnie 1693-1701
Plakkaatboek Guyana 1670-1816
Pondtolregisters Elbing 1585-1700
Raadsverdragen van Maastricht 1367-1428
Rapporten Centrale Inlichtingendienst 1919-1940
Registers van de graven van Holland in de Henegouwse periode 1299-1345
Rekeningen van de domeinen van Putten 1379-1429
Rekeningen van de grafelijkheid van Holland uit de Beierse periode 1358-1361 en 1393-1396
Rembench: ontsluiting brondocumenten Rembrandt
Repertoria vertegenwoordigers in Nederland en in het buitenland 1584-1810
Repertorium van ambtsdragers en ambtenaren 1428-1861
Repertorium van egodocumenten van Noord-Nederlanders uit de negentiende eeuw
Repertorium van Nederlandse zendings- en missiearchieven 1800-1960
Repertorium van teksten in het Handschrift-van Hulthem
Resolutiën der Staten-Generaal 1576-1630
Romeinse bronnen over de katholieke kerk in Nederland 1832-1914
Romeinse bronnen voor de kerkelijke geschiedenis van Nederland, 1521-1914
Rooms-katholieke religieuze broederschappen in Nederland in de 19e eeuw
Saken van staet en oorlogh in ende omtrent de Vereenigde Nederlanden (Lieuwe van Aitzema)
Scientiarum Historia, Tijdschrift voor de Geschiedenis van de Wetenschappen en de Geneeskunde
Sociale Zekerheid 1890-1967
Sportbonden, sportclubs en sportperiodieken in Nederland tot 1940
Staten en steden van Holland 1276-1544
Staten en steden van Zeeland 1318-1572
Statistieken van de Nederlandse nijverheid uit de eerste helft van de19e eeuw
The Optimum Formula for a Foreign Policy Document Series (congresbundel)
Tijdschrift voor Geschiedenis
Tol van Iersekeroord. Documenten en rekeningen 1321-1572
Tractaet van dijckagie
Unlocking government archives of the early modern period (congresbundel)
Vander Rekeninghe. Bijdragen aan het symposium over onderzoek en editieproblematiek van middeleeuws rekeningmateriaal (congresbundel)
Verenigingen voor armenzorg en armoedepreventie in de 19e eeuw
Verkiezingen Tweede Kamer 1848-1918
Vincent van Gogh, De brieven
VOC-Glossarium
VOC-Kenniscentrum
Vroedschap van Amsterdam 1578-1795 ( Johan Engelbert Elias)
Waalse kerken 1601-1697
Walewein ende Keye
Zieken- en begrafenisfondsen, weduwefondsen en levensverzekeringen in Nederland 1827-1880